ผ้าขาวเปื้อนหมึก
กานนา สงกรานต์ กานต์ วิสุทธสีลเมธี

​ค่าวพรรณนาทัศนาธรรม บทที่ ๓ แพร่ - น่าน


ค่าวพรรณนาทัศนาธรรม...หลวงพ่อปาน แห่งวัดป่าเทพขันติการาม

บทที่ ๓ แพร่ - น่าน

รุ่งสุริยัน ไก่ขันซ้นซ้าว เหลียวผ่อจุ๊ด้าว ส่องแจ้งแสงสี

ในวันนี้นั้น แม่นหมั้นดีหลี จักจรลี เดิมตางทัศนา

ตานเตียนพรรษา ตี่แปดสิงหา จักได๋อู้จ๋า หื้อฮู้

สัญญาระฆัง ดังมาเข้าหู หื้อได๋ฮับฮู้ เตรียมตัว

ชำระก๋ายา จัดผ้าแต่งครัว อย่าได๋หมองมัว สวดมนต์ไหว้พระ

เตรียมครัวเก็บของ ครัวตานสัปป๊ะ เตรียมไว้รอรถ ไปเจ๊า

รถเข้ามาถึง มาฮับตุ๊เจ้า ยกของยกเข้า ขึ้นรถ

เสร็จแล้วตุ๊พระ ขึ้นรถอ๊ดอ๊ด เตรียมตั๋วออกรถ ไปฮับศรัทธา

วาลุการาม ศรัทธารอถ้า ปี้น้องอาวอา เข้ารถ

เสี้ยงแล้วละบ๋อ ขึ้นมาหื้อหมด เตรียมตั๋วเคลื่อนรถ ไปเวียง

เปิ้ลรอกั๋นหั้น อย่าได๋กึ๊ดเถียง เจ็ดยอดในเวียง เปิ้นรอกั๋นหั้น

มากั๋นพร้อมแล้ว บ่แคล้วอย่าหัน หื้อมาร่วมกั๋น ตี่นี่

ถ้าวัดเจ็ดยอด แม่นหันดีหลี มากนักเต๋มที ศรัทธา

หลวงพ่อปานนำ น้อมธรรมไหว้สา เตียนธูปปูจา พุทธคยา

มะเส็งงูน้อย ละถ้อยวาจ๋า สวดเสริมชาต๋า เดินตาง

เรียบร้อยล่ะก๋า เสริมสรรพกู่อย่าง พร้อมกั๋นเดินตาง อึดอั้ด

ทัศนาธรรม เมืองแพร่ทึดทัด มุ่งหน้าไปวัด ตานเตียนพรรษา

ไปวัดสะแล่ง แรกแห่งทิศา ต๋ามฮ้อยครูบา ท่านเจ๊า

มาตี่นี้ก่อน เน้อศรัทธาตุ๊เจ้า ขนของขนข้าว ยอตาน

เตรียมครัวพร้อมแล้ว เข้านมัสก๋าน หลวงพ่อนำตาน สมภารหื้อปอน

สำเร็จเสร็จสรรพ ศรัทธาอย่าหมอง ได๋ของออนซอน ปิ๊กไป

ชมแอ่วในวัด เปิ้นจัดสดใส งามศรีวิลัย วัดนี้

โบราณสถาน ของดีตี่นี่ ขานไขกล่าวจี้ มีหื้อผ่อดูงาม

เปิ้นมีคนเฝ้า หื้อได๋จ๋าถาม ไข้ฮู้ข้อความ ถามได๋

ได๋ยินเปิ้นว่า ไค่ฮู้หื้อไถ่ ถ้าบ่เข้าใจ๋ จ๋าถาม

กู่คนสนใจ๋ ผ่อถอยขางงาม สงสัยก่ถาม ไขข้อกังขา

ผ่อจ๋นเสี้องสุด งามสุดปอต๋า จ๋วนได๋เวลา ไปต่อ

ขึ้นรถออกวัด สะแล่วแล้วป่อ ไปไหนกั๋นต่อ ช่อแฮ

เดินทางออกวัด มุ่งสู่ช่อแฮ พระธาตุเมืองแพร่ ประจำปีเกิด

ปี่ขาลว่าอัน เสือหั้นบรรเจิด ปีนักขัตฤกษ์ ถึงล่ะ

ผ่อหาตี่จอด คนนักอาล่ะ ของกิ๋นสัพป๊ะ เดี๋ยวมา

ผ่อไปตี่ไหน คนนักแต้หนา เปิ้นออกศรัทธา มาฮ่วมตานเตียน

ขึ้นขนวิหาร ดาครัวพร้อมเพรียง ตุ๊พระนั่งเรียง พร้อมพลัก

หลวงพ่อกล่าวนำ หลักธรรมไปนัก ศรัทธาตี่ฮัก ยอเก๋น

เวลาจ่วนเจียน เข้ามาเห็นเห็น เวลามื้อเพล เข้าใกล้มาล่ะ

สมภารหื้อปอน บ่ได๋ลดล่ะ แถมนิมนต์พระ ฉันเพล

สมภารแจกของ นิมนต์พระฉันเพล ตุ๊พระน้องเณร กอยอั้น

ปัจจัยสร้างวัด พร้อมนัดตี่หอฉัน ตุ๊พระไปตี่ฮั้น ฉันเข้ามื้อเพล

ปากั๋นไปกิ๋เข้า ฉันเข้าเพราะจ่ำเป๋น เดี่ยวบ่ตั้นมื้อเพล หมดเวลา

ตุ๊พระฉันกั๋น เสร็จแล้วล่ะก๋า นำปาเข้าไหว้สา ธาตุเจ้า

หลวงพ่อปานำ หลังจากกิ๋นเข้า ปทักษิณา พระธาตุช่อแฮ

จิ๊เตียนธูปหอม เตรียมพร้อมเอาแหล่ พระธาตุเมืองแพร่ ดูงาม

สวดเสริมชาต๋า เทวาสถาน ใจ๋จื่นชื่นบาน มาล่ะ

เสร็จกั๋นพร้อมแล้ว เดินตางกั๋นป๊ะ ไปตี่น่านต่อ พระธาตุแซ่แห้ง

ขึ้นรถกั๋นพร้อม บ่ต้องแถลง ตี่วัดแซ่แห้ง เมืองน่าน

เดินตางออกมา ไกล๋เหลือประมาณ จัดไปเมืองน่าน นานแต้

นั่งอยู่ในรถ แดดมาแจ้แล้ บ่ต้องได๋แว้ แวะไปตางใด๋

เข้าเขตน่านแล้ว ม๋วนอกม๋วนใจ๋ ของเอามาไหว้ ธาตุเจ้า

แซ่แห้งพระธาตุ ปีเถาะเน้อเจ้า กระต่ายนั้นเล่า ดูงาม

คนเกิดปีนี้ ดูน่าเกรงขาม กระต่ายมันงาม ขาวสวยน่าฮัก

นั่งหมอบหน้าธาตุ รูปปั๋นก่นัก กระต่านปีเกิด เรียงราย

เข้าไปเอาปอน เวลาบ่หลาย เฒ่าแก่หยิงจาย จ๋วนกั๋น

ดาครัวหมดเสี้ยง เอาเรียงตี่หั้น ตุ๊พระตี่อั้น มานั่งหื้อปอน

หลวงพ่อนำกล่าว กำถวายก่อน พร้อมกั๋นประเก๋น ฮับปอน

ได้ปอนกั๋นแล้ว บ่หื้อไปก่อน ฮ่วมกั๋นทำบูญ ตุ๊พระ

เปิ้นป่วยเป๋นไต หลวงพ่อบ่ล่ะ จ่วยกั๋นสละ ปัจจัยยอตาน

ปัจจัยบ่นัก มาพอประมาณ ฮ่วมกั๋นยอตาน ฮักษาตั๋ว

เสร็จสรรพเรียบร้อย ออกไปร่วมตั๋ว ตี่พระธาตุเจ้า แซ่แห้ง

รอปทักษิณา หื้อมาย้อนแข้ง ขาเตี่ยวแว้นธาตุ ปูจาปีเกิด

จักได๋ผลบุญ ค้ำจูนประเสริฐ จุ้หื้อบังเกิด กับตั๋ว

หนตางอันใด๋ ทำหื้อมืดมัว ขอบ่ต้องกลั๋ว ทำบุญ

ความดีจ่วยก้ำ บุญจักอุดหนุน ขอหื้อทำบุญ ไปเตอะท่านเจ้า

หลวงพ่อนำสวด ลวดลาพระเจ้า เสริมดวงชาต๋า มงคล.

ได้บุญกั่นแล้ว ขอลาถอยหน ขึ้นรถบันดล ต่อไป

เวลาเข้ามา สามโมงล่ะบ๋อ จะเดินตางต่อ ตี่วัดภูมินทร์

ลุกจากตี่หั้น มันบ่ถวิล เพราะอยู่กั๋นฮิม หนตาง

ปิ๊กขึ้นรถกั๋น เตรียมพร้อมเดินตาง บ่ห้วงข้องค้าง อันใด๋

ธุระป๊ะปั๋ง ห้องน้ำขะใจ๋ เข้าไปตางใด๋ ถามเปิ้นผ่อลอ

เสร็จแล้วล่ะก๋า ขึ้นรรถอยู่รอ เตรียมตั๋วขึ้น อ่าวไป๊

พอขึ้นรถออก บ่ตั้นหายใจ๋ ก้ำเดี่ยวบ่ดาย ถึงล่ะ

ถึงวัดกั๋นแล้ว เข้าไปไหว้พระ สวดมนต์กั๋นก่อน ถ้าอยู่ตางเข้า

ถ่านฮูปพร้อมกั๋น ที่ระลึกเจ้า ถ่ายภาพหมู่แล้ว เข้าไป

สวดมนต์พร้อมกั๋น ไปนั่งตางใด๋ ศรัทธาฮ่วมใจ๋ สวดมนต์

ตุ๊พระก่สวด หื้อสวดกู่คน เสร็จตามประสงค์ ก่อนผ่อชมวัด

ศรัธาเข้ามาหา ปัญญาแน่ชัด มีกระซิบรัก บันลือ

วัดเปิ้ลดังแต้ มีปรากฏจื่อ กระเตื้อเรียงลือ ปรากฏ

อยู่ธนบัตร ใบบาทจ๊ดลด สีงามใสสด อยู่ไว้มาเมิน

ราชการตี่แปด ขวัญถุงเป๋นเงิน บ่ขาดบ่เกิน มีไว้

หื้อลูกหื้อหลาน สือสานไว้ใจ๋ เมินมาเก็บไว้ ฮักษา

เรื่องบันลือโลก มีโจควาสนา กระซิบกระชา กระซิบบอกรัก

มีคนสนใจ๋ เป๋นเรื่องความฮัก ดีใจ๋ยิ่งนัก ไค่ฮู้

ฟังเปิ้นฮู้จ๋า ฟังค้ำเปิ้นอู้ อ่อว่าได้ฮู้ เรื่องราว

เป๋นก๋านฝากฮัก ไปบอกหื้อสาว กลั๋วเป๋นเรื่องราว เปิ้นจะลู่เอา

จะฝากตี่ไหน อย่างใด๋กับเขา กลั๋วเปิ้นลู่เอา แย่งฮัก

เลยเป๋นตี่มา ของก๋านกระชับ บอกอั้นคือฮัก น้องนาง

ออกมาเป๋นฮูป ติดอยู่แนบข้าง บอกเป๋นสื่อกล๋าง เป๋นเรื่องหนุ่มนาง

ก๋านบอกความฮัก ตี่หื้อเหมาะหมาง บอกกั๋บตั๋วนาง หื้อฮู้

ว่าเฮานั้นฮัก ได๋ยินกับหู บอกหื้อนางฮู้ จากเฮา

เฮาฮักเปิ้นนัก ก่บอกหื้อเขา บ่ต้องหื้อเดา ยากนักจักหวัง

เมื่อเปิ้นฮู้แล้ว ก่แล้วแต่หวัง ก่ควรระวัง รอบข้าง

คนอยู่รอบข้าง บ่ต้องมาอ้าง เฮาฮักเสียอย่าง ของเฮา

เฮาฮักเปิ้นแล้ว เป๋นเรื่องของเขา เปิ้นจะฮักเฮา สุดแล้วแต่เปิ้น

เรื่องของความฮัก บ่ขอกล่าวเอิ้น เป๋นเรื่องบังเอิญ ได๋ฮู้

เรื่องของอย่างอี้ บ่ต้องไปอู้ เปิ้นฮู้กั๋นอยู่ มาเมิน

สมัยบ่เดี่ยว เก็บเกี่ยวแต่เงิน เลยหื้อหมางเมิน ขาดศีลขาดธรรม

ละอ่อนเดียวนี้ ขอหื้อจดจ้ำ เรื่องของศีลธรรม อย่าขาด

บอกว่าความฮัก อย่าได๋ประมาท ถ้าหากผิดพลาด เป๋นภัย

เรื่องของความฮัก เป๋นเรื่องหั๋วจั๋ย เฮาอยู่ตางใด๋ ก่เกิดมีได๋

มีตั๋วอย่างหลาย ตี่มาเป๋นภัย มันมีจาตินัก สุดกล่าว

ปอออกมาแล้ว ต๋ามเรื่องต๋ามราว ออกมาซาวซาว ซื้อครัว

บางคนเอานัก บางคนเอาก๋าตั๋ว บางคนบ่ได๋ครัว ไปผ่อบ่ดาย

บางพ่องได๋นัก บางพ่องได๋หลาย คนผ่อบ่ดาย บ่ซื้อ

ออกมากั๋นแล้ว จะแอ่วไหนอื้อ ตะวันปอตื้อ แลงล่ะ

ขึ้นรถปิ๊กบ้าน ตะอี้ปอล่ะ ซื้อครัวสะป๊ะ ของตี่ระลึก

ขึ้นรถกั๋นแล้ว ออกรถทึนทึน ก่อนนั้นบันทึก ภาพไว้

ถ่ายฮูปหลวงพ่อ ศรัทราผองใส ลูกศิษย์ตี่ไกล๋ ถ่ายไว้

ตอนนี่ออกมา ถึงตางตี่ไหน ผ่อไปตางใด๋ บ่หั้นป้ายบอก

ค้ำมืดมาแล้ว อย่างตี่ไหนบอก นั่งรถมันออก มาเมิน

จะปิ๊กกั๋นล่ะ ไผบ่ต้องเอิ้น จอดรถฮิมตาง บ่จอด

ขี่รถออกมา ตึงบ่ได๋จอด บ่มีไผสอด ออกแอ่วตางใด๋

สั้มพ่องบ่ม้วน สั้มฟ่องเปิงใจ๋ เพราะว่ากึ๊ดไป ถึงบ้าน

พอปิ๊กถึงบ้าน บ่ตั้นได๋ก๋าน เพราะแอ่วจนก๊าน อ่อนเพลีย

ปิ๊กค้ำเตื้อนี้ ได๋นักกว่าเสีย แต่ว่าอ่อนเพลีย ก๋ายาตะอั้น

แวะไปเอาน้ำ ตี่ลำปางอั้น แยกออกมากั๋น จ๋ำได๋

มุ่งตรงปิ๊กบ้าน บ่ได๋ตี่ไหน บ่มีอันใด๋ ข้องค้าง

มาถึงห้วยทราย เปิ้นลงฮิมตาง มันเป๋นหนทาง เข้าบ้านเปิ้ลฮั้น

รถมาถึงวัด ตุ๊พระลงกั๋น แยกย้ายเตรียมตั๋ว สรงน้ำ

เตรียมเข้าเตรียมของ เพราะปิ๊กมาค้ำ เปลี่ยนผ้าสรงน้ำ จื่นใจ๋

คอยอ่านกั๋นไป บทตี่สามเต้าอี้ เจิญอ่านบทตี่สี่ ต่อปายลูน

....ก่อนแลนายเหย….

ส.วิสุทฺธสีลเมธี...

หมายเลขบันทึก: 616467เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม 2016 13:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ตุลาคม 2016 13:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี