ผ้าขาวเปื้อนหมึก
กานนา สงกรานต์ กานต์ วิสุทธสีลเมธี

ค่าวพรรณนาทัศนาธรรม บทที่ ๔ เจียงใหม่ – ลำปูน


ค่าวพรรณนาทัศนาธรรม...หลวงพ่อปาน แห่งวัดป่าเทพขันติการาม

บทที่ ๔ เจียงใหม่ – ลำปูน

จะตุระบท ปรากฏต่อท้าย เปรียบเป๋นเส้นด้าย เชื่อมชิดติดต๋าม

ทิตตี่ซาวห้า สิงหามาตาม ได๋เกยนั่งถาม กล่าวอ้างบอกไว้

ตานเตียนพรรษา จักปาน้อมใจ๋ ร่วมกั๋นได๋สร้าง ตางบุญ

วันนี้เจียงใหม่ ตี่ได๋อุดหนุน พร้อมกับลำปูน ว่าอั้น

ตีสามเกิ๊งแล้ว เสียงแจ่วมากั๋น ส่งเสียงระฆัง ดังบอกหื้อลุก

ตื่นกั๋นคึกคัก บ่ต้องหื้อปลุก ลุกตื่นทำวัตร ยามเจ๊า

ตุ๊พระลุกแล้ว ลุกกั๋นเซาเซา สวดมนวัตรเจ๊า เตรียมตั๋ว

เตรียมครัวละก๋า แสงไฟสะลั๋ว เตรียมเข้าห่อครัว เตรียมไว้หื้อพร้อม

รอรถมาฮับ ใจ๋บานซ่อนซ้อน จะได๋เอาปอน วันนี้

รถมาถึงล่ะ จื่นใจ๋ดีหลี เอาครัวตี่มี ใส่รถ

สำเร็จเสร็จสรรพ คนขับออกรถ ใบหน้าหมดจด ออกวัดเดินตาง

จุ๊กั๋นวันนี้ ก่อนแดดจางจาง สวดดอกเน้อนาง ขึ้นรถ

ฮับห้วยทรายมา เปิ้นรออ๊ดอ๊ด วาลุการาม หน้าวัด

ขึ้นรถมาแล้ว ไปแอ่วทึกทัด จะไปตี่วัด สวนดอกในเวียง

เดินตางออกมา อย่าได้กล่าวเถียง จะเข้าไปเวียง ก่อนนา

ถึงวัดสวนดอก ปี้น้องศรัทธา จอดรถรอถ้า อย่าหื้อ

ขึ้นอุโบสถ พระเจ้าเก้าตื้อ หลวงพ่อรอโป้น ตานเตียนพรรษา

หลวงพ่อนำพา ศรัทธาอาสา ตี่ปากันมา ฮ่วมบุญ

ร่วมฮอมปัจจัย บ่หื้อหายสูญ ใส่ซองทำบุญ หลวงพ่อ

หลองพ่อโมทนา ภาษาอย่างย่อ เวลาตี่รอ อาจารย์มาฮับ

นิมนต์พระแล้ว ยกครัวขึ้นจับ พร้อมหื้ออาจารย์ ปั๋นปอน

พระโมทนา แนะนำคำสอน ไหว้พระขอปอน เสี้ยงสุด

อยู่ใต้ปื้นฟ้า แดนโลกมนุษย์ หื้อถึงตี่สุด สร้างแต่ความดี

บ่เสี้ยงชีวี จะไปฟั่งหนี หื้อทำความดี ใจ้ใจ้

สำเร็จเสร็จสรรพ ปากั๋นออกไป ขึ้นรถอยู่ถ้า เตรียมตั๋ว

หลวงพ่อเปิ้นจัด บ่ต้องได๋กลั๋ว ได๋ขึ้นกั๋นทั๋ว กู่กันดั่งอั้น

เตื่อนี้บ่ไกล๋ เจียงใหม่ลำปูนหั้น ถ้าไปกั๋นตั้น ปิ๊กเจ๊า

สมเด็จดอยหน้อย จะไปฉันเจ๋า นำเอาตุ๊เจ๊า ตี่ฮั้น

เข้าวัดไปแล้ว แดดออกหื้อหั้น พอถึงวันฮั้น มืดป๊ดเหี้ยซ๋อย

เตรียมของดาครัว หื้อมันเรียบร้อย สมเด็จดอยหน้อย วัดนี้

หลวงพ่อได๋นำ ตุ๊พระวัดนี้ เข้าขอขมา สมภาร

ตุ๊พระวัดป่า นำโดยพ่อป่าน ศรัทธาจาวบ้าน วันทาน้อมนบ

เพราะหลวงพ่อปาน ท่านมาเคารพ อาจารย์กู้ปี่ บ่ขาด

กรรมตี่เกยทำ และได๋ประมาท เป๋นข้อผิดพลาด ลาสา

ช่วงเข้าพรรษา มาขอขมา ต่อท่านครูบา อาจารย์ท่านเจ้า

สำเร็จเสร็จแล้ว บ่หื้อหมองเหงา หื้อกั๋มของเฮา หมดเสี้ยง

ยกของตี่เตรียม มาเก๋นหื้อเสี้ยง หน้าใสเลียนเกี่ยง เข้าเก๋น

ฮับปอนกั๋นแล้ว ดีใจ๋ดั๋งเห็น วัดเปิ้นจุ่มเย็น ฝนตกมาล่ะ

จ๋วนกั๋นปล่อยปล๋า สงเคราะห์ บ่หื้อมาป๊ะ ใกล้ตั๋ว

ปล่อยปลาส่งเคราะห์ ออกไปจากตั๋ว บ่หื้อหมองมัว ข้องค้าง

บาปเฮามันนัก บ่ต้องกล่าวอ้าง เพราะเฮาได๋สร้าง มันมาไว้เมิน

ลดเคราะห์ลดกรรม บ่ได๋ดั๋งเอิน เคราะห์กั๋มมาเมิน กั๋บตั๋ว

เคราะห์ไผกั๋มมัน ทำดีทำชั่ว จิตใจ๋หมองมัว แปดเปื้อน

ปล่อยปลาส่งเคราะห์ ซักก่ำฝนเอื้อน เตียวตางก่เปื้อน แข้งขาเป๋นเป๊อะ

ล้างขาล้างแข้ง กิ๋นเข้าก่อนเต๊อะ เดียวมันจะเลอะ เหลือเก่า

ไปตี่ศาลา นิมนต์ฉันเข้า กับเข้าเมื่อเจ๊า เตรียมมา

มื้อนี้โยมจัด ถวายภัตตา แต่ลืมเอามา มีในรถโป้น

จื่นใจ๋จาตนัก ล่นลัดตากฝน เปิ้นบ่หื้อล้น บ่เปิง

มันจะยะหื้อ เกิดเรื่องยุ่งเหยิง บ่ควรดีเปิง สมณะ

อะหยังบ่ดี หื้อลดเลิกละ บ่ควรแก่พระ ในศาสนา

ฉันเข้าเสร็จแล้ว หื้อปอนศรัทธา เตรียมตั๋วละก๋า ไปต่อ

รถออกจากวัด จะไปกั๋นต่อ พร้อมกั๋นล่ะบอ ไปแล้ว

วัดป่าพุทธพจน์ หริภุญชัยแก้ว ดีใจ๋ยิ่งแล้ว ตี่ได๋มาเยือน

วัดป่าเปิ้นเงียบ บ่มีไผเหมือน ศรัทธามาเยือน จ๊าตนัก

อาจารย์อริยวังโส หลวงพ่อฮู้จั๋ก เลยปากั๋นจั๊ก จวนมา

ฮ่วมกั๋นทำบุญ พุทธศาสนา เข้าวัดเข้าวา ฟังเตสฟังธรรม

สร้างบุญกุศล บุญจ่วยบุญก้ำ เว้นจากบาปกรรม บ่ดี

หลวงพ่อนำถวาย วาระดิถี เป๋นประเพณี พรรษา

เดี่ยวเปิ้นสงสัย มาตี่ไหนก๋า อ่อตอนนี้มา จั๋งหวัดละปูน

ฮับป๋อนเรียบร้อย ศรัทธาจูหนุน จ่วยกั๋นเจื้อจูน แล้วเสร็จ

หลวงพ่อมาขอ ขมากั๋มเสร็จ พิธีแล้วเสร็จ เตรียมตั๋ว

ขึ้นรถเดินตาง ขะใจ๋ซื้อครัว ปากั๋นเตรียมตั๋ว ออกรถเดินตาง

ได๋เวลาแล้ว เสาะร้านริมตาง ส่งพระฉันเข้า มื้อเพล

จัดเข้าดาครัว จ่วยกั๋นปะเก๋น ขอฉันมื้อเพล สัปป๊ะ

ฉันเสร็จเรียบร้อย ฮับปอนตุ๊พระ หลวงพ่อนำพระ ปั๋นปอนหื้อโยม

เสร็จแล้วขึ้นรถ โยมซื่อเข้าหนม บ่ใจ๋ของโยม หื้อพระ

เตรียมตั๋วเดินตาง ไปกั๋นล่ะป๊ะ วัดพระธาตุ ในเวียง

หริภุญชัย วัดในตั๋วเมือง พระธาตุปีไก่ วงเล็บระกา

มากั๋นพร้อมหน้า หลวงพ่อเมตตา นำสวดเทวา พระธาตุ

ศรัทธาพร้อมใจ๋ บ่หื้อผิดพลาด เสริมดวงเทวาราช ชาต๋า

หื้อปราสจาก สัพป๊ะโรคา บุญย่อมฮักษา คุ้มครองปลอดภัย

สวดกั๋นเสร็จแล้ว จะไปหนีไกล๋ จ่วยขนครัวไป ถวาย

เข้าในวิหาร ต๋ามความคาดหมาย ตุ๊เจ้าพระนาย พร้อมพรัก

เปิ้นมารอถ้า ใจ๋บานยิ่งนัก ศรัทธาเปิ้นนัก ของเฮาก่หลาย

บ่มาบ่ดาย ตึงเถ้าหยิงจาย เอาของมาถวาย ยอตาน

หลวงพ่อกล่าวนำ ก่อนเข้าถวาย ปทักษิณรอบ วิหาร

จบจนครบ กำหนดถ้วนสาม จัดแถวดูงาม เรียงรายเรียบร้อย

ยกของขึ้นบน คนนักใช่หน้อย งามตาหยดย้อย เรียงราย

จัดเข้าจัดของ เครื่องไทยทาน ยกของขึ้นตาน นอบน้อม

หลวงพ่อตรวจดู เตรียมความพร้อม ประเก๋นครัวตาน ฮับปอนตุ๊เจ๊า

สำเร็จเสร็จแล้ว ศรัทธาไหลเข้า ฮับน้ำมนต์ไชย มงคล

ถ่ายฮูปฮ่วมกั๋น บ่ใจ๋กู่คน อยู่ตี่คนสน เป๋นพ้อง

ตุ๊ใหญ่ตุ๊หน้อย ตุ๊ปี่ตุ๊น้อง แขกมิตรเปื่อนพ้อง เป๋นหมู่เป๋นหมู่

ตี่ใด๋ดูงาม มีตึงฮูปหมู่ มีตึงฮูปเดียว ถ่ายกั๋น

จัดแจงธุระ ธุระป๊ะปั๋ง ห้องน้ำห้องส้วม เตรียมตั๋ว

เข้าห้องน้ำแล้ว ออกมาซื้อครัว บ่ไจ้ของส่วนตั๋ว เป๋นน้ำปานะ

โยมเปิ้นถวาย น้ำฉันแก่พระ พร้อมกั๋นแล้วก๊ะ ไปต่อ

ขึ้นรถเดินตาง ออกรถไปต่อ จามเทวี หละปูน

มีแถมกัน ออกไปนอกโป้น เหตุเพราะบ่ได๋ ประสานงานกั๋นก่อน

นอกนั้นถ้าวัด นั่งถ้าอ่อนซ้อน รอถ้าครัวก่อน บ่ตาน

พอมาถึงแล้ว ยกครัวจ่วยก๋าน จัดของดาตาน วิหาร

จักแจงแต่งดา จ่วยกั๋นยะก๋าน ของตี่จะตาน ตุ๊พระวัดนี้

ตุ๊เจ้ามาแล้ว นิมนต์ก่อนกี้ เปิ้นนั่งอยู่นี่ ถ้าเมิน

จัดครัวเรียบร้อย หลวงพ่อก่เริ่ม เพราะเวลาเมิน ปิ๊กค่ำ

กล่าวกั๋นเสร็จล่ะ จ่วยจั้กจ่วยก้ำ เครื่องไทยธรรม ประเก๋นตุ๊เจ้า

พอตุ๊ฮับแล้ว ปั๋นป๋อนซาวซาว หื้อแล้วเจ๊าเจ๊า ว่าอั้น

ตานครัวเสร็จแล้ว ออกไปนอกกั๋น ตุ๊ชัยอยู่หั้น เวียนเตียน

ส่วนหลวงพ่อ จุดธูปจุดเตียน เตรียมสวดเสริมดวง เทวาธิราช

ศรัทธาตุ๊เจ๊า บ่หื้อได๋พลาด เทวาธิราช เสริมดวง

ขอปอนเจ้าแม่ เอาบุญตั๊กตวง เสริมโจกเสริมดวง แก่ตั๋ว

จุดผางประทีป บ่หื้อหมองมัว หื้อไปเป๋นขัว ไต่ไปเมืองฟ้า

น้ำมันประทีป ซื้อกั๋นเถ้าหน้า เสร็จแล้วรอถ้า อยู่รอ

เสร็จแล้วปากั๋น ออกวัดอ๊ดอ๊ด ปิ้กไปตี่รถ เดินตาง

วัดสุดซ้อยแล้ว ขะใจ๋เดินตาง สุดจะกล่าวอ้าง บ่ปิ้กกั๋นเจ๋า

วัดศรีจอมตอง บรมธาตุเจ้า ขับรถมุ่งเข้า เจียงใหม่

เดินตางครั้งนี้ ไปกั๋นบ่ไกล๋ เจียงใหม่อยู่ใกล้ ละปูน

ถึงวัดหั้นแล้ว คนมาทำบุญ ฮ่วมกั๋นอุดหนุน มากหน้าหลายต๋า

จัดแจงแต่งของ หลวงพ่อนำปา ป๋อออกศรัทธา ยกครัว

ตานกั๋นตี่ไหน ยังบ่ค่อยซัว เตียวผ่านเข้าคั้ว เตียวไป

เข้าไปกั๋นแล้ว ตานไผก่ได๋ บ่ต้องสนใจ๋ อย่างใดก่ได๋

หลวงพ่อบอกกล่าว ศรัทธาฮ่วมใจ๋ ปากั๋นเข้าไป วิหาร

เข้าไปนั่งกั๋น นั่งอันถ้าตาน นั่งในวิหาร คนนัก

ถึงเวลาแล้ว เข้าเก๋นตึ๊กตั๊ก จับของพร้อมพรัก ถ้ากั๋นเอาปอน

ตุ๊เจ้าฮับล่ะ ยะถาขึ้นปอน หยาดน้ำอ้อนซ้อน นี่ก๊ะ

จารีตเหมาะสม นิยมเปิงป๊ะ งดงามอาล่ะ หยิงจาย

ตึงคนหนุ่มสาว สูงวัยก่หลาย มากั๋นมากมาย ฮ่วมตานนักล้ำ

ฮับโจคปอนจัย ผลบุญจ่วยก้ำ อยู่ในหลักธรรม กำสอน

เข้าไปผ่อพระ เปิ้นได๋ใส่ก๋อน มีคนมือบอน ลักพระ

ติดกระจกไว้ แน่นหนาอาละ ยืนผ่อองค์พระ ในกระจกใส

เสร็จกั๋นแล้วก๊ะ ป๊ะเอาบุญใหย่ ออกไปไวไว ไปจ้า

ทักษิณาธาตุ จอมตองแกล้วกล้า นำปาศรัทธา เวียนรอบ

ตุ๊กานตุ๊ชัย หลวงพ่อได๋มอบ ขันดอกไม้นอม นำศรัทธาเวียน

พระพุทธพระธรรม พระสงฆ์เสถียร ปาเหมือนเวียนเตียน หยังอั้น

เสร็จแล้วละก๊ะ ลงมาลุ่มหั้น หลวงพ่อปากั๋น วันทา

สวดมนต์ไหว้พระ เสริมดวงชะต๋า ลวดขอขมา พระธาตุจอมตอง

ขอขมาหลวงพ่อ บ่หื้อมัวหมอง มีเข้ามีของ จ่ายใจ้

เสร็จแล้วเตียวผ่อ ร้านก๋าของใจ้ ของฝากอันใด หน้าวัด

เป๋นผักเป๋นไม้ ร้านก๋าหน้าวัด เปิ้นมีกาดนัด ขายของตี่อั้น

สำเร็จวัตถุ ฮ้องเอิ้นป่าวกั๋น ขึ้นรถกู่กั๋น ปิ๊กบ้าน

ขึ้นรถกั๋นแล้ว พร้อมแล้วเมื่อบ้าน หน้าชื่นต๋าบาน บุญนัก

มากั๋นวันนี้ มีใจ๋คึกคัก ได๋บุญกั๋นนัก ตานของตานครัว

แยกย้ายกั๋นปิ๊ก บ้านเปิ้นบ้านตั๋ว จอดรถร่วมตั๋ว แถมก้ำ

ตี่ปั้มน้ำมัน มาบ่อปอค้ำ คัดคนขึ้นรถ เมื่อบ้าน

ห้วยทรายแยกไป ปิ้กวัดเมื่อบ้าน พร้อมแล้วก่ผ่าน ออกรถเดินตาง

แบ่งกั๋นเรียบร้อย ขึ้นรถเดินตาง ปิ้กบ้านป๊ะนาง เรียบร้อย

ก๋านเทศนาธรรม มาบทสุดซ้อน กล๋อนค่าวสร้อย วาที

ขอสวัสดี บทนี้จอดจั้ง หากผิดพลาดพลั้ง โปรดขออภัย

... ก่อนแลนาเหย ...

ส.วิสุทธสีลเมธี

๑๓ ต.ค. ๕๖

๑๘.๑๘ น.

หมายเลขบันทึก: 616468เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม 2016 13:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ตุลาคม 2016 13:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี