​ปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับบุคลากร

ปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับบุคลากร

การจัดการศึกษาสำหรับหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านความคิด วิเคราะห์และบูรณาการให้สอดคล้องกับชีวิต ชุมชน และสังคม มุ่งเน้นให้มีเรียนมีศักยภาพเพียงพอต่อการศึกษาต่อ ให้ผู้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยของท้องถิ่นให้คงไว้

ครูผู้สอน เป็นบุคคลสำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้ จึงต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจเป็นอย่างดี จึงจะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปัญหาที่พบจากการใช้หลักสูตร คือ

1. ด้านครูผู้สอน

1.1 ครูผู้สอนมีวุฒิทางการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่วุฒิด้านการศึกษา ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการศึกษา

1.2 ครูมีพื้นที่รับผิดชอบกว้าง ทำให้การดูแลและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำได้ไม่ทั่งถึง

2. ด้านผู้เรียน

2.1 นักศึกษา กศน. ออกจากระบบเป็นเวลานาน การเขียน การอ่านไม่คล่อง ทำให้ลืมหนังสือ

2.2 นักศึกษามีหลายช่วงวัย ทำให้การจัดการเรียนการสอนค่อนข้างยาก

2.3 นักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นผู้มีงานทำ ทำให้ไม่สามารถมาพบกลุ่มตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้

2.4 อัตรานักศึกษาต่อครูมีมากเกินไป ทำให้ดูแลและติดตามได้ไม่ทั่วถึง

นวทางการแก้ไข ครูควรมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในอาชีพที่ตนปฏิบัติอยู่ ก่อนการสอนควรมีการเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับผู้เรียน ควรหาวิธีและเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เพื่อให้เหมาะกับนักศึกษาทุกช่วงวัย และคลอบคลุมกับจำนวนนักศึกษา มีการนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการสอน และใช้สื่อเทคโนโลยีในการดูแลและติดตามนักศึกษา เพื่อให้สามารถดูแลและติดตามได้ทั่วถึง

การทำงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีจุดเด่น คือ

1. ในการทำงานมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระดับอำเภอและท้องถิ่นอยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้ต้องรับผิดชอบงานในหลากหลายหน้าที่ บุคลากรจึงต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา

2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีศูนย์การเรียนรู้ตั้งอยู่ในพื้นที่ครบทุกตำบล จึงได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

3. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ มีปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีครูเป็นผู้ติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ

4. ประชาชน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและสนับสนุนจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาแบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนักศึกษาหลากหลายอาชีพ หลายช่วงวัย การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ ถือว่าการเรียนการสอนนั้น ประสบความสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling (เรื่องเล่า....เร้าพลัง)ความเห็น (0)