วันนี้ ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๙ ได้เรียนเชิญผู้ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที คุณวิชิต ปัญโญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คุณวันดี ธรรมโชติ จากคณะวิทยาศาสตร์ คุณกนกวรรณ ภควัตชัย จากคณะแพทย์ศาสตร์ และคุณเสาวนีย์ แก้วหนู จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับทีมจากกองการเจ้าหน้าที่ คุณสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต งานวินัย คุณสารภี รัตนพงศ์ คุณวริธนันต์ เจียมสกุล งานทะเบียนและประวัติ มาคุยหารืออย่างไม่เป็นทางการ ในเรื่องร่างข้อบังคับว่าด้วยการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่เชิญมาเป็นผู้ที่ดำเนินการเรื่องนี้และมีประสบการณ์โดยตรง จึงทำให้การหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการร่างข้อบังคับดังกล่าว สอดคล้องกับการปฏิบัติเป็นอย่างมาก นอกจากความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขร่างระเบียบแล้ว ยังได้รับรู้ถึงการเข้าใจของการเจ้าหน้าที่คณะ ทำให้กองการเจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจลูกค้าผู้รับบริการมากขึ้น หลายอย่างที่เราเข้าใจว่าเขาเข้าใจเหมือนเรา แต่การพบปะพูดคุยกันทำให้เกิดมุมมองอีกแบบหนึ่ง ที่สามารถนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น