สารานุกรมวิชาชีพครู

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ทรงครองราชย์

ความเป็นมาของการจัดทำหนังสือสารานุกรมวิชาชีพครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเอกสารและหนังสือที่ระลึกในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุมีหนังสือเชิญผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ชี้แจงรายละเอียดหนังสือที่ระลึกร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เพื่อพิจารณากลั่นกรองเนื้อหา รูปแบบ พร้อมทั้งชื่อหนังสือที่ขอจัดพิมพ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสมพระเกียรติ  ที่ประชุมได้ซักถามในประเด็นชื่อหนังสือสารานุกรมวิชาชีพครูที่จะจัดพิมพ์  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงแจ้งว่าจะใช้ชื่อ "สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี"  ซึ่งขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งมติที่ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองเอกสารและหนังสือที่ระลึกฯ ในคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมวิชาชีพครูฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติได้โดยใช้ชื่อดังกล่าวข้างต้น เพื่อแสดงความชัดเจนของวาระสำคัญและเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าว

คัดสรรคำ ๖๐ คำ

ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำสารานุกรมวิชาชีพครูฯ กล่าวว่าได้อัญเชิญปาฐกถา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส ลงพิมพ์ในหนังสือสารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นคำแรก เพื่อเป็นสริมงคลและกอปรด้วยองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่วงการวิชาชีพครู โดยฝ่ายเลขานุการได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญปาฐกถา เรื่อง การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส ลงพิมพ์ในสารานุกรมวิชาชีพครูเป็นหนึ่งในจำนวนคำศัพท์ ๖๐ คำ

 

ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ

๒๑ พ.ย.๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#การจัดการเรียนรู้#เอกสารจดหมายเหตุ

หมายเลขบันทึก: 61596, เขียน: 21 Nov 2006 @ 13:09 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)