27 พ.ย.49 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 ศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญคุณอำนวย มข.ทุกท่านเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ และกรุณาแจ้งชื่อได้ที่คุณเอื้องฟ้า  โทร.043-362238