Project Based Learning ม. ๕ วมว.มทส.รส.

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมด้วยโครงงานย่อยในวิชา ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ PBL (Project Based Learning)

ในคาบเรียนสุดท้ายของ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ เป็นการนำเสนองานกลุ่มในวิชาชีววิทยาพืช ของนักเรียนชั้น ม. ๕ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.มทส.รส. ซึ่งเป็นไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานในการฟังและชมผลงานของกันและกัน พร้อมร่วมกันประเมินผลงานและการนำเสนอของกลุ่มต่าง ๆ หลังจากสิ้นสุดการนำเสนอแล้ว...เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมด้วยโครงงานย่อยในวิชา ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ PBL (Project Based Learning)

การนำเสนอผลงานกลุ่ม ชั้น ม. ๕/๑


การนำเสนอผลงานของ ชั้น ม.๕/๒ และ ชมบรรยากาศส่วนหนึ่งของการนำเสนอจากวีดิโอ...ครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (0)