ในการจัดการเรียนการสอน  สาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ในช่วงชั้นที่ 2  พบว่านักเรียนขาดประสบการณ์ในการวาดภาพ  วาดคนตัวยังเล็กๆ  วาดคนตัวใหญ่ไม่ได้  จัดภาพขาดองค์ประกอบการจัดภาพ  ภาพไม่น่าสนใจ  ภาพและพื้นหลังสีใกล้เคียงกัน  และนักเรียนหลายๆ  คนบอกว่าไม่ชอบวาดภาพ  และในช่วงเดือนสิงหาคม  โรงเรียนก็จะมีกิจกรรมวันแม่  ในกิจกรรมวันแม่โรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมการประกวดและมอบรางวัลหลายกิจกรรม  และก็ได้มีกิจกรรมวาดภาพวันแม่อยู่ด้วย  โรงเรียนก็ได้จัดประกวดเป็นระดับชั้น แต่ภาพที่ประกวดและได้รับรางวัลจะเป็นภาพที่ใช้สีไม้ทาและมีสียังไม่สดใสเท่าที่ควร  ซึ่งได้แก้ปัญหาโดยการให้ความรู้เรื่องการวาดภาพ การใช้สีประเภทต่างๆ  ในชั่วโมงเรียน  พอถึงช่วงในเดือนธันวาคม  ก็จะมีกิจกรรมวันพ่อ  และมีกิจกรรมวาดภาพวันพ่อขั้นอีกครั้งหนึ่ง  ในครั้งนี้ได้บอกนักเรียนว่าให้นักเรียนวาดภาพประกวดทุกคน  ใครที่วาดภาพแล้วได้รับคัดเลือกก็จะติดป้ายแสดงผลผลงานและได้รับรางวัล  และคนที่ไม่ได้รับรางวัลและผลงานที่วาด  วาดออกมาได้สวยและตั้งใจ  ภาพไม่เหมือนภาพเดิมๆ  ที่เคยวาด  ก็จะได้ติดป้ายแสดงผลงานด้วยเหมือนกัน  เมื่อนักเรียนส่งภาพเข้าประกวดก็ได้จัดแยกภาพที่ได้รับรางวัล  และภาพที่มีผลงานดีติดป้ายแสดงผลงาน  พอถึงวันแสดงผลงานก็ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนที่เข้ามาดูและบอกเพื่อนว่า นี้มีผลงานเราติดโชว์ด้วย  แสดงว่ารูปของข้าสวยครูเขาให้รางวัลชมเชย  ดูจากปฏิกิริยาของนักเรียนที่มีผลงานติดป้ายแสดงผลงาน  นักเรียนจะดีใจที่ผลงานได้ออกมาโชว์ให้เพื่อนและนักเรียนคนอื่นๆ  ดู  จากการที่ได้นำผลงานนักเรียนได้ติดแสดงมากๆ  ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่ได้แสดงผลงานและก็มีผลงานดีขึ้น  ในการประกวดกิจกรรมวาดภาพครั้งต่อๆ  มา        2.  บันทึกขุมความรู้  (Knowledge Asset)  หรือความรู้ที่ได้จากเรื่องเล่า  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ                1.  สร้างความตระหนักให้เป็นประโยชน์ของการวาดภาพ                2.  ให้ความรู้เรื่องการวาดภาพ                3.  จัดประกวดกิจกรรม                4.  จัดนิทรรศการผลงานการวาดภาพ 3.    แก่นความรู้ (Core Competencies)  เห็นคุณค่า  ใส่ความรู้  ร่วมกิจกรรม  นำเสนอผลงานที่ดี