รายงานการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ตอน 6)

นักศึกษาที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในฐานะผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้จริง ได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกับเพื่อนต่างคณะ วิทยาเขต
นักศึกษาผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.01) โดยนักศึกษาได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมภาพรวมและรายข้อส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นักศึกษาผู้จัดกิจกรรมได้รับประโยชน์ที่ค่าเฉลี่ย 3.98 นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ที่ค่าเฉลี่ย 3.77 สอดคล้องกับบทสนทนากลุ่มนักศึกษา  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พบว่านักศึกษาที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในฐานะผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้จริง ได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกับเพื่อนต่างคณะ วิทยาเขต ฯลฯ  สอดคล้องกับชาญชัย  อินทรประวัติ ( 2544 ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมนักศึกษาที่นักศึกษาในเรื่อง ได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ พัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ ทั้งด้านกายภาพ วาจา  สติ ปัญญา อารมณ์และความสนใจ พัฒนาความนับถือในตัวเอง (Self Esteem) ค้นพบความเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ได้รับการพัฒนาค่านิยมและทัศนคติที่เหมาะสม และประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมในเรื่องสร้างความรักและความผูกพันของนักศึกษา ช่วยทำให้งานด้านวิชาการเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#กิจกรรมนักศึกษา#กิจการนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 61478, เขียน: 21 Nov 2006 @ 08:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)