เราไม่สามารถเติบโตให้สวยงามได้ ในแบบฉบับของคนอื่น และเราไม่อาจแทนที่หรือเหมือนใครได้ และไม่มีใครมาเลียนแบบให้เหมือนกับเราได้ เช่นกัน