Unit 76 : bin (29.8.16)

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สะอาดแต่หาถังขยะยากมาก นั่นสื่อให้เห็นว่า เมื่อไม่มีถังขยะ ก็จะไม่มีขยะ ถังขยะยิ่งมาก ขยะก็ยิ่งมากขึ้นตาม ฉนั้นการลดจำนวนถังขยะทำให้ขยะน้อยลงนั้นทางโรงเรียนได้พิสูจน์แล้วว่า ได้ผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)