เมื่อฉันเป็นosteoarthritis

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ได้เรียนวิชา PTOT 333 ในเรื่องของ การใช้ wheelchair ได้มีโอกาสแสดงบทบาทสมมติเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ ที่เป็นknee osteoarthritis และเลือกที่จะใช้ wheelchair ในการเดินทางไปในที่ต่างๆ เนื่องจากผู้รับบริการจะมีอาการปวดเข่ามากเมื่อต้องลงน้ำหนักเป็นเวลานาน โดยผู้รับบริการมีบทบาทเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ และมีความต้องที่จะไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร ซึ่งผู้รับบริการยังไม่สามารถใช้ wheelchair ได้อย่างคล่องแคล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่เรียบ และทางลาดชัน ไม่สามารถเข็น wheelchair ไปในระยะทางไกลๆได้ จะต้องหยุดพักเป็นระยะ ผู้รับบริการมีกำลังใจดีและเห็นคุณค่าในตัวเอง แม้จะต้องใช้ wheelchair ในการเดินทางแทน แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า จากการแสดงบทบาทสมมติทำให้เห็นถึงอุปสรรคในการใช้ wheelchair ของผู้รับบริการ โดยอุปสรรคที่เจอ คือ พื้นถนนไม่ราบเรียบ ไม่มีทางลาด และเห็นถึงบทบาทของนักกิจกรรมบำบัดในการให้การรักษาแก่ผู้รับบริการมากขึ้น โดยเริ่มแรกจะต้องมีการพูดคุยกับผู้รับบริการก่อน เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ และเพื่อรับรู้ถึงปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ


Intervention ที่ให้

- เพิ่ม muscle strength และ endurance ของแขน

- ฝึกการใช้ wheelchair ให้ผู้รับบริการ

- แนะนำหลักการ energy conservation ให้แก่ผู้รับบริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 5723028 PTOT07ความเห็น (0)