เมื่อต้องเป็นผู้ป่วย knee osteoarthritis

มื่อวันที่ 8 กันยายน ได้เรียนวิชา PTOT 333 Activities of daily living and rehabilitation ในเรื่องการใช้ wheelchair ได้มีโอกาสแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้รับบริการ knee osteoarthritis ที่ต้องใช้ wheelchair ในการเดินทางไปในที่ต่างๆ เนื่องจากผู้รับบริการจะมีอาการปวดเข่ามากเมื่อต้องลงน้ำหนักเป็นเวลานาน โดยผู้รับบริการมีบทบาทเป็นแม่ และมีความต้องที่จะไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารเพื่อจ่ายเงินค่าเทอมให้ลูก ซึ่งผู้รับบริการยังไม่สามารถใช้ wheelchair ได้อย่างคล่องแคล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่เรียบ และทางลาดชัน ไม่สามารถเข็น wheelchair ไปในระยะทางไกลๆได้ จะต้องหยุดพักเป็นระยะ ผู้รับบริการมีการเห็นคุณค่าในตัวเองสูง แม้จะต้องใช้ wheelchair ในการเดินทางแทน แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณค่าของตนเองนั้นลดลง จากการแสดงบทบาทสมมติทำให้เห็นถึงอุปสรรคในการใช้ wheelchair ของผู้รับบริการ และเห็นถึงบทบาทของนักกิจกรรมบำบัดในการให้การรักษาแก่ผู้รับบริการมากขึ้น โดยเริ่มแรกจะต้องมีการพูดคุยกับผู้รับบริการก่อน เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ และเพื่อรับรู้ถึงปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ

อุปสรรคที่พบเจอ

- พื้นไม่เรียบ มีหลุดขนาดใหญ่

- ไม่มีทางลาดสำหรับ wheelchair


Intervention ที่ให้

- เพิ่ม muscle strength และ endurance ของแขน

- ฝึกการใช้ wheelchair ให้ผู้รับบริการ

- แนะนำหลักการ energy conservation ให้แก่ผู้รับบริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 5723021 PTOT07ความเห็น (0)