รายงาน 1 ปี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ขบวนองค์กรการเงินชุมชน)

การเชื่อมโยงเครือข่ายทำได้ค่อนข้างจำกัดจากสาเหตุหลายประการ

สถานะการณ์องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน และแนวทางในการพัฒนา

ก. ขบวนองค์กรการเงินชุมชน

ข้อมูลองค์กรการเงินชุมชน

กลุ่ม

จำนวนกลุ่ม

จำนวนสมาชิก

เงินกองทุน (ล้านบาท)

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (เม.ย.2547)

75,525

*

83,077.50

กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) (เป้าหมาย)

(39,646)

*

(11,100.88)

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (2542)

20,446

*

3,353.00

กลุ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ก.ย. 2547)

881

451,234

4,031.63

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต

500

*

*

องค์กรการเงินชุมชนรูปแบบอื่น ๆ

*

*

*

กลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาท

*

*

*

รวม (* ไม่มีข้อมูล)

136,998

451,234

101,563

องค์กรการเงินชุมชนจำนวนกว่าแสนกลุ่มส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากนโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ มีความพยายามสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและการจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เริ่มจากการเชื่อมโยงเป็นชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ จังหวัด จัดตั้งเป็นสมาพันธ์ระดับภาค และสมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับประเทศ ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้พยายามเชื่อมโยงเครือข่ายระดับตำบล อำเภอและจังหวัด ซึ่งทำได้ค่อนข้างจำกัดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน สำหรับกลุ่มการเงินที่รวมตัวกันเองอย่างอิสระ ก็มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพึ่งพาช่วยเหลือกันในขอบเขตเล็ก ๆอยู่ทั่วไป เช่นเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านโดยการนำของครูมุกดา อินต๊ะสารที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาว์ เครือข่ายธนาคาร หมู่บ้านอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายออมทรัพย์ไทยพุทธ-มุสลิมและเครือข่ายออมทรัพย์อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

องค์กรการเงินชุมชนที่มีการดำเนินงานค่อนข้างเป็นขบวนในปัจจุบันคือ เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตโดยเครือข่ายพระสงฆ์ นำโดยพระอาจารย์สุบิน ปณีโต และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีโครงสร้างการทำงานที่เป็นระบบเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ รวมทั้งที่เริ่มจัดรูปขบวนอย่างมีนัยยะสำคัญล่าสุดคือ เครือข่ายสัจจะลด รายจ่ายวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชน แก้จนอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดสงขลา และสวัสดิการวันละบาทที่จังหวัดลำปาง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)