การทำ Virtual Port & Virtual Host โดยใช้ APACHE

  ติดต่อ

  Virtual Port & Virtual Host  

การทำ Virtual Port & Virtual Host โดยใช้ APACHE

1. Virtual Port
    #vi etc/httpd.conf //แล้วแต่ว่าเก็บ แฟ้ม httpd.conf ไว้ที่ไหน

<VirtualHost _default_:443>

#  General setup for the virtual host
DocumentRoot "/vc/html"
ServerName vc.pn.psu.ac.th
ServerAdmin [email protected]
ErrorLog /vc/logs/error_log
TransferLog /vc/logs/access_log

</VirtualHost>


2. Virtual Host
<VirtualHost *:80>
        ServerName videolan.oas.psu.ac.th
        DocumentRoot /var/www/html
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
        ServerName soreda.oas.psu.ac.th
        DocumentRoot /var/www/vhost/soreda.oas.psu.ac.th
        ErrorLog /var/log/httpd/vhost/soreda.oas.psu.ac.th/error_log
        CustomLog /var/log/httpd/vhost/soreda.oas.psu.ac.th/access_log common

</VirtualHost>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรัก linux

หมายเลขบันทึก: 6133, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-18 18:36:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #apache#server#opensource#web

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)