การทำ Virtual Port & Virtual Host โดยใช้ APACHE

Virtual Port & Virtual Host

การทำ Virtual Port & Virtual Host โดยใช้ APACHE

1. Virtual Port
    #vi etc/httpd.conf //แล้วแต่ว่าเก็บ แฟ้ม httpd.conf ไว้ที่ไหน

<VirtualHost _default_:443>

#  General setup for the virtual host
DocumentRoot "/vc/html"
ServerName vc.pn.psu.ac.th
ServerAdmin [email protected]
ErrorLog /vc/logs/error_log
TransferLog /vc/logs/access_log

</VirtualHost>


2. Virtual Host
<VirtualHost *:80>
        ServerName videolan.oas.psu.ac.th
        DocumentRoot /var/www/html
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
        ServerName soreda.oas.psu.ac.th
        DocumentRoot /var/www/vhost/soreda.oas.psu.ac.th
        ErrorLog /var/log/httpd/vhost/soreda.oas.psu.ac.th/error_log
        CustomLog /var/log/httpd/vhost/soreda.oas.psu.ac.th/access_log common

</VirtualHost>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรัก linuxความเห็น (0)