รายงาน 1 ปี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน(1)

สถานะการณ์องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน แนวทางในการพัฒนาและยุทธศาสตร์ในการทำงานของ หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน

โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนโดยการสนับสนุนของสกว.และศตจ.ดำเนินการมาครบ1ปีแล้ว (ต.ค.2547-ก.ย.2548)ผมถือโอกาสรายงานความคืบหน้าให้ผู้สนใจทราบ โดยแหม่มกับแป้นจะรายงานรายละเอียดของการดำเนินงานในhttp://gotoknow.org/kmm-p
สำหรับผมจะสรุปสถานะการณ์ขบวนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนของหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ม.วลัยลักษณ์ โดยมีหัวข้อรายงานดังนี้

สถานะการณ์องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน

แนวทางในการพัฒนาและยุทธศาสตร์ในการทำงานของ

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน

ก. ขบวนองค์กรการเงินชุมชน

ข. นโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ค.หน่วยงานรับผิดชอบ

ง. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

จ. สรุปผลการจัดการความรู้ 5 พื้นที่ และการจัดการความรู้ระบบสนับสนุน
ฉ. แนวทางในการพัฒนา

ช. ยุทธศาสตร์การทำงานของหน่วยจัดการความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)