ข่าวการศึกษา (9) การแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.ครู - ปาริชาติ

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาครุศสาตร์อย่างเราโดยตรงสำหรับผู้ที่จะไปเป็นครูในอนาคตค่ะ

          แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 20 พฤษจิกายน 2549 ฉบับที่ 1048 คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ โดย สำนักงาน ก.ค.ศ

         การแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.ครู

        เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้วที่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้มีผลใช้บังคับ เมื่อพิจารณาสาระของ พ.ร.บ.ดังกล่าว จะเห็นว่าได้ยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ค.ศ.จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยมี ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ซึ่งในเบื้องต้นจะเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากหลากหลายวิธี ดังนี้

     1.ใช้ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วในปัจจุบัน ซึ่งได้มาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการทั้ง 4 ภูมิภาค การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งข้อหารือจากส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา ปัญหาในทางปฏิบัติจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.รวมทั้งข้อมูลจากส่วนราชการอื่นๆ ที่มีการรับฟังความคิดเห็นในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

2.ข้อมูลที่จะรวบรวมขึ้นใหม่ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้

2.1 จัดส่งแบบสอบถามไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มตำแหน่งต่างๆ

2.2 ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.ประสานงานและรวบรวมข้อมูลในกลุ่มที่ตนเป็นตัวแทนทั้ง 4 ภูมิภาค

2.3 มอบหมายให้ผู้แทนส่วนราชการที่มีข้าราชการครูในสังกัด สำรวจข้อมูลในส่วนราชการของตน

2.4 เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.และส่วนราชการ

ทั้งนี้ ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่ โดยวิธีการจัดส่งแบบสอบถามจะได้จัดส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมพื้นที่ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งต่างๆ ตามมาตรา 38 ทุกตำแหน่ง อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2549 จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปาริชาติ เกษา

คำสำคัญ (Tags)#ปาริชาติ#เกษา

หมายเลขบันทึก: 61317, เขียน: 20 Nov 2006 @ 15:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
            เป็นประโยชน์สำหรับครูและว่าที่ครูในอนาคตมากครับ........ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

ทำให้ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูในอนาคตเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างมาก............ขอบคุณมากครับ