ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบริการอาหาร...​Fuji Restaurant


Fuji Restaurant

ในดานหนวยงานที่มีบทบาทตอการบรรลุเปาหมายกิจกรรมที่

มีบทบาทตอความสําเร็จและระบบ IT ที่รานอาหารใชอยูในปจจุบัน คณะทํางานไดมีการวิเคราะหความตองการ

ระบบที่ตองพัฒนาเพิ่มเพื่อชวยสนับสนุนกิจกรรมที่มีผลตอความส  ําเร็จของรานอาหาร 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบจัดการขอมูลลูกคา (Guest Information system) เปนระบบที่ใชจัดการขอมูลลูกคาที่มาจองคิวหนา

ราน โดยจะมีการบันทึกขอมูลชื่อลูกคาลําดับคิวที่ไดรับ เวลาที่จองคิวและเมื่อลูกคาไดโตะจะมีการเก็บขอมูลเลขที่

โตะการ Create ขอมูล Guest เนื่องจากจากเดิมที่ Create ขอมูลนี้ที่ Reservation แตมีลูกคาบางรายที่ไมไดทําการ

จองโตะ ทําใหไมมีขอมูลของลูกคารายนั้น จึงไดทําการแยกออกมา

2. ระบบการจองคิว (Reservation system) เปนระบบที่ใชเก็บขอมูลลูกคาที่ทําการจองคิวโดยลูกคาเปนได

ทั้งลูกคาที่มาจองหนาราน และลูกคาที่เปนสมาชิกจองผานออนไลนมาเองจะมีขอมูลชื่อลูกคารหัสการจองคิวเวลา

ที่ตองการจองควิ สาขาที่จองและจํานวนคนที่ตองการรับประทานอาหาร

เทคโนโลยีดาน Security Architecture

มาตรฐานของเครือขายและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเขาถึงระบบโดยผูที่ไมไดรับ

อนุญาต

1. Identification and Authentication

ใชการตรวจสอบแบบ One Factor ในการตรวจสอบสิทธิของพนักงานกอนเขาใชระบบ โดยการใหบันทึก

Username และ Password (แบบ reusable) ของพนักงานเพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนเขาใชระบบ และมีการ

ตรวจสอบการเปนสมาชิก (Username และ Password แบบ reusable) กอนให้สมาชิกทําการจองคิวออนไลน

2. Authorization and Access Control

พนักงานสามารถบันทึกขอมูลการจองคิว บันทึกขอมูลลูกคาที่จองคิว สามารถเรียกดูแก้ไขรายการจอง

หรือยกเลิกการจองไดสวนสมาชิกสามารถบันทึกขอมูลการจองคิว หรือยกเลิกการจองคิวและสามารถเรียกดู

ขอมูลรายการจองได

3. Cryptography

มีการเขารหัส Password ของพนักงานที่ใชระบบและสมาชิกกอนเก็บลงฐานขอมูลโดยใช algorithm แบบ

MD 5 ซึ่งเปนการเขารหัสแบบ Hashing Algorithm เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูล

4. Infrastructure Defense

ระบบเปดใหสมาชิกสามารถ Log in เขาสูระบบทางหนาเว็บไซตออนไลนได จากทุกที่ เพื่อจองคิว

รานอาหาร

(ระบบ Network มีการตั้ง username และ password กอนเขา network หลัก)

5. Audit & Monitoring

มีการบันทึกประวัติการทําธุรกรรม (Transaction) ทุกธุรกรรม เพื่อใชในการตรวจสอบการทําธุรกรรมที่

ผิดปกติจากผูไมหวังดีหรือหาขอผิดพลาดของระบบ เพื่อทําการแกไขใหถูกตองและใชเปนหลักฐานในการทํา

ธุรกรรมตางๆ ของผูใช

แหล่งอ้างอิง : http://www.bus.tu.ac.th/usr/wanchai/is722/GRP5_Fuj...

หมายเลขบันทึก: 613094เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2016 15:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 สิงหาคม 2016 15:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี