การศึกษาที่แท้นั้น จะไม่มองผู้เรียนเปรียบดั่งเป็นถังนํ้า และมองบทบาทของครูผู้สอนว่าเป็นผู้ที่เติมนํ้าให้เต็มถัง หากแต่มองว่า " หน้าที่ของครูอาจารย์นั้นจริงๆแล้วก็คือ ผู้ที่จุดไฟแห่งความรู้ให้กับผู้ที่เป็นศิษย์ ทำให้ศิษย์เกิดฉันทะมีความต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนอย้่างไม่มีวันจบสิ้น "