วีดีโอ เรือนจำฟาร์มแมนส์ฟิลด์ มลรัฐโอไฮโอ

เรือนจำฟาร์มแมนส์ฟิลด์ (Mansfield prison farms) มลรัฐโอไฮโอ กับ แนวคิดในการช่วยนักโทษ ให้มีเสรีภาพ มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ ในการเลี้ยงโคเนื้อ และ โคนม .........................


เรือนจำฟาร์มมลรัฐโอไฮโอ (Ohio’s prison farms) มีลักษณะเหมือนเรือนจำฟาร์มโดยทั่วไป ที่ใช้สถานที่ดำเนินงานในเรือนจำความมั่นคงต่ำ หรือ การรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำ สำหรับนักโทษที่เหลือโทษจำคุกระยะสั้น ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับนักโทษคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ยาเสพติด หรับเนื้อหา และ วีดีโอ เรือนจำฟาร์ม ที่นำเสนอในบทความนี้ ได้แก่ เรือนจำฟาร์มแมนส์ฟิลด์ (Mansfield prison farm) เป็น ๑ ใน ๑๑ เรือนจำฟาร์ม ของรัฐโอไฮโอ เป็นเรือนจำฟาร์ม ที่ใช้เลื้ยง โคเนื้อ และ โคนม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมความรู้ ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพ ด้านการทำฟาร์มปศุสัตว์ และ การเกษตร การปลูกหญ้าสำหรับใช้เป็นอาหารโค ฯลฯ เพื่อให้นักโทษได้มีความรู้ ทักษะ ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

......................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๒๗/๘/๒๕๕๗


อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=qInO12p61K4 และ เว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=qInO12p61K4บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (2)

ขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใ้ต้โดยภรรยา) ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจ ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจ ขอบคุณมากน่ะครับ