วันที่ 57 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หนูๆสนุกได้ (8/08/2559)

ในชั่วโมงการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันนี้ฉันได้จัดกิจกรรม เรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งจะเป็นการละเล่น 2 ชนิด คือ การละเล่นมอญซ่อนผ้า และ รีรีข้าวสาร ที่สามารถเล่นด้วยกันได้ทั้งห้องในเวลา 1 ชั่วโมง โดยเริ่มจากการที่ให้นักเรียนฝึกอ่านและร้องบทร้องเล่นของการละเล่นทั้ง 2 ชนิด นักเรียนบางคนร้องได้ แต่บางคนก็ยังร้องไม่ได้ ก็ได้ฝึกและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน และให้ได้เล่นการละเล่นร่วมกันในชั่วโมง


นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่สนุก และได้ออกกำลังกายด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)