วันที่ 52 กิจกรรม พัดอักษรนำ (1/08/2559)

ในชั่วโมงของการเรียนรู้วิชาภาษาไทยวันนี้ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของคำที่ออกเสียงอักษรนำสองพยางค์ โดยที่ฉันได้จัดกิจกรรมการทำผลงานพัดอักษรนำ โดยให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วแจกกระดาษ A3 ให้คู่ละ 1 แผ่น ทำการพับแบ่งเป็น 8 ส่วน เหมือนรูปพัด แล้วให้นักเรียนเขียนคำที่ออกเสียงอักษรนำสองพยางค์ ที่ได้เรียนรู้และค้นหาเพิ่มเติมในหนังสือด้วยในการจัดกิจกรรมนี้ นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การแบ่งงานกันทำ และ ได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ออกเสียงอักษรนำสองพยางค์ด้วย


เด็กๆยิ้มรับ เมื่อเห็นพัดอักษรนำของตัวเองและวันนี้ก็ยังเป็นวันแรกที่ฉันได้เริ่มทำการวิจัยในชั้นเรียนโดยให้นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านและเขียนไม่คล่อง มาทำการทดสอบการอ่านและการเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว ผลปรากฏว่านักเรียนทั้ง 5 คน ยังเขียนและอ่านพยัญชนะได้ไม่ครบ 44 ตัวฉันจึงวางแผนว่าจะทำแบบฝึกหัดการอ่านและเขียน แล้วให้นักเรียนฝึกจากแบบฝึกต่อไป
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)