วันนี้ คณะทำงานเพื่อเตรียมงาน "นวตกรรม ประจำปี 2006"  จะมีการประชุม ที่ห้องประชุมกรรมการ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้นที่ ๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมงานของคณะทำงานชุดต่างๆ จึงขอเรียนเชิญ คณะทำงานชุดต่างๆมาร่วม ปรึกษาหารือเรียมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพือ "ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย แห่งการวิจัย" ต่อไปครับ

 JJ