การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๓

พื้นที่วิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน 14 พื้นที่ คือ

ภาคเหนือ               

1)    จ.ลำปาง โดยทีมวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ลำปาง อ.วิไลลักษณ์ อยู่สำราญและคณะ

2)    จ.เชียงใหม่  โดยทีมวิจัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ อ.เยี่ยมลักษณ์  อุดาการและคณะ

3)      จ.เลย  โดยทีมวิจัย ม.ราชภัฏเลย อ.วัชรินทร์  สายสาระ และอ.สุทิน  สุขคง

4)      จ.กำแพงเพชร โดยทีมวิจัย ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (เหนือตอนล่าง)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5)      จ.ขอนแก่น  โดยทีมวิจัย ม.ขอนแก่น  อ.สมพันธ์  เตชะอธิก

6)      จ.บุรีรัมย์  โดยทีมวิจัย ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ อ.วิโรจน์  เอี่ยมสุข

7)      จ.ศรีสะเกษ  โดยทีมวิจัย ม.ราชภัฏศรีสะเกษ อ.ภาสกร  นันพานิช

8)      จ.นครราชสีมา  โดยทีมวิจัย ม.ราชภัฏนครราชสีมา อ.ชครัตตรัย  ระยะสวัสดิ์

ภาคกลาง               

9)    จ.นครสวรรค์ โดยทีมวิจัย ม.นเรศวร อ.อัจฉริยา  เนตรเชย และคณะ

10)    จ.กรุงเทพฯ โดยทีมวิจัย ม.ราชภัฏพระนคร อ.ปรองชน  พูลสวัสดิ์และคณะ

 11)    จ.สมุทรปราการ  โดยทีมวิจัย ม.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.นิสา พักตร์วิไล

 ภาคตะวันออก               

12)  จ.ตราด โดยทีมวิจัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา คุณธีระ  วัชรปราณี

 ภาคใต้                  
13)  จ.สงขลา โดยทีมวิจัย มูลนิธิดร.ครูชบ-ปราณี  ยอดแก้ว และคณะ

14)   จ.นครศรีธรรมราช โดยทีมวิจัย ม.วลัยลักษณ์ อ.พรเพ็ญ ทิพยนาและคณะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)