การประกันคุณภาพภายใน ( ๓ )


รายงานประจำปี และ การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพ และ รายงานประจำปี 
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคม นั่นหมายความว่า ในไตรมาสที่ ๑ ของปี งบประมาณ ๒๕๔๙ ผ่านมาแล้ว ๑ เดือน ตามระบบราชการ ต้องสรุปผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ หากเป็นปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน ก็ผ่านมา ๕ เดือนของปีการศึกษา ๒๕๔๘ หลายหน่วยงานกำลังประเมินผลการดำเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของปี ๒๕๔๗ ซึงในหลักการน่าที่จะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการศึกษาของแต่ละปี และ วางแผนเพื่อปรับปรุง หรือ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ตามเจตนารมยณ์ ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ ในมาตราที่ ๔๘ ให้มีการจัดทำรายงานประจำปีอีกเช่นกัน โดยจุดเน้น คือ การที่จะต้องนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน และ จะต้องนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา ซึ่งหมายถึง

   ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ ในประเด็นนี้แต่ละสถาบันคงต้องกำหนดขึ้นให้ชัดเจน ตามปณิธาน หรือ ตามแนวทางทีสภามหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งใน พรบ.ได้เขียนไว้ชัดเจน การที่ทำเช่นนี้ เพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับ การส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล อีกทั้งเป็นการเตรียมการรองรับการประกันคุณภาพภายนอกในมาตรา ๔๙ อีกด้วย    

   การประเมินภายนอกของ สมศ. เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบ "กัลยาณมิตรประเมิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
               1. เพื่อตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
               2. เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น-จุดด้อยของสถานศึกษา เงื่อนไขของความสำเร็จ และสาเหตุของปัญหา
               3. เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
               4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
               5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
   ดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวต้องมี ระบบ และ กลไก อย่างชัดเจน ไม่ใช่กระทำเพียงแต่ว่าได้กระทำ แต่ต้องมีระบบที่จะส่งเสริมในหน่วยงานที่อ่อนแอ หรือ เสริมหน่วยงานที่เข้มแข็งให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      ในวันที่ ๔ และ ๕ พฤศจิกายน สมศ จะจัดงานใหญ่อีกครั้งในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นก้าวที่น่าสนใจว่าต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคต ท่านที่สนใจ สามารถดูได้จาก   http://www.onesqa.or.th/  
     

JJ

หมายเลขบันทึก: 6115เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2005 08:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:05 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี