160731-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Till & until

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


TILL & UNTIL

(AHD) อธิบาย การใช้ กริยา “TILL” และรูป “tilled” “tilling” “tills”

ในความหมาย “จัดเตรียม ‘ดิน’ เพื่อเพาะปลูก” (cultivate) เช่น ด้วยการไถ/คราด

รูป Adj. คือ “tillable”

สามารถใช้ “till” และ “until” เป็นได้ทั้ง ‘Conjunction’ และ ‘Preposition’

โดยที่สามารถใช้แทนกันได้ทั้งในการพูดและเขียน

ปกติใช้ “Until” เป็นคำเริ่มต้นประโยค เช่น

Until you get that paper written, don’t even think about going to the movie.’

ที่จริงนั้น “till” เป็นคำที่เก่ากว่า

และ “until” เกิดจาก การเพิ่มคำนำหน้า “un-“ ให้หมายถึง “up to”

การสะกด “till” เป็นที่นิยมในทศวรรษที่ 17 เหมือนกับว่า เป็นคำย่อของ “until”

ถึงแม้ ปัจจุบัน จะถือว่า “till” ไม่เป็น “คำมาตรฐาน”

แต่บ่อยครั้งมีการใช้แบบนี้ และ เป็นที่ยอมรับ ถึงแม้ ไม่ถูกหลักภาษาศาสตร์

และใช้ “till” เป็น นาม หมายถึง “ลิ้นชัก/small chest หรือช่องเก็บเงิน ในร้านค้า”

หรืออีกความหมาย “ธารน้ำแข็ง (glacial) ประกอบด้วย ส่วนผสมของ ดิน ทราย กรวด หินและอื่นๆ”


(CCD) อธิบาย การใช้ “TILL” และ “UNTIL”

เป็น Conjunction หรือ Preposition โดยความหมายไม่แตกต่าง

โดยทั่วไปใช้ “till” มากกว่า ในการสนทนา และไม่ใช้ ในการเขียนเป็นทางการ

ใช้เป็น Prep.

“เมื่อคุณทำบางสิ่ง “till” หรือ ”until” เวลาหนึ่ง” หมายถึง “หยุดทำที่เวลานั้น”

‘He continued to teach until his death in 1960’

‘I said I’d work till 4 p.m.’

ถ้าต้องการเน้นว่า “บางสิ่งมิได้หยุดก่อนเวลาที่กล่าวไว้”

สามารถใช้ “up until” “up till” หรือ “up to”

Up until 1950 coal provided over 90% of our energy needs.’

‘Eleanor had not up till then taken part in the discussion.’

Up to now they’ve had very little money.’

ถ้าบางสิ่ง “มิได้เกิดขึ้น “till” หรือ ”until” เวลาหนึ่ง”

หมายถึง “มิได้เกิดขึ้นก่อนเวลานั้น”

‘Details will not be available until January.’

‘We didn’t get back till two.’

สามารถใช้ “till” หรือ ”until” กับ วลีเริ่มต้นด้วย “after”

‘He decided to wait until after Christmas to propose to Gertrude’

‘We didn’t get home till after midnight .’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “till” หรือ ”until” เพื่อบอกว่า “บางสิ่งจะเกิดขึ้นก่อนถึงเวลาหนึ่ง”

อย่ากล่าวว่า “The work will be finished until four o’clock.’

ให้แทนว่า “The work will be finished by four o’clock.’

By 8.05 the groups were ready.’

‘Total sales reached 1 million by 2010.’


บ่อยครั้ง ใช้ “from” ร่วมกับ “till” หรือ ”until”

เพื่อบอกว่า “บางสิ่งเสร็จและจบเมื่อใด”

‘The ticket office will be open from 10.00am until 1.00 pm.’

‘They worked from dawn till dusk.’

ในประโยคลักษณะเช่นนี้ สามารถใช้ “TO” แทนที่ “till” หรือ ”until”

โดย บางครั้งใน UsE ใช้แทนด้วย “through”

‘Open daily 1000-1700 from 23rd March to 3rd November.’

‘I was in collage from 1985 through 1990.’

ข้อควรระวัง:

จะใช้ “till” หรือ ”until” แต่เพียงเมื่อ “กล่าวเกี่ยวกับ เวลา”

อย่าใช้ คำเหล่านี้ เพื่อกล่าวเกี่ยวกับ ตำแหน่ง (position)

อย่าใช้ว่า “She walked until the post office.”

ให้ใช้ว่า “She walked as far as the post office.”

‘They drove as far as the Cantabrian mountains.’


ใช้เป็น “Conjunction”

แทนการใช้ นามวลี (noun phrase)

สามารถใช้ “subordinate clause” ตามหลัง “till” หรือ ”until”

บ่อยครั้งใช้ “present simple” ใน “subordinate clause” นั้น

‘They concentrate on one language until they go to university.’

‘Stay here with me till help comes.’

ยังสามารถใช้ “present perfect” ใน “subordinate clause” ได้ด้วย

‘I’ll wait here until you have had your breakfast.’

เมื่อกล่าวถึง “เหตุการณ์ที่เกิดในอดีต”

ให้ใช้ “past simple” หรือ “past perfect” ใน “subordinate clause” นั้น

‘The plan remained secret until it was exposed by the press.’

‘He continued watching until I had driven off in my car.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ รูป “future” ใน “subordinate clause”

อย่ากล่าวว่า “Stay here with me till help will come.”

หรือ “I’ll wait here until you will have had your breakfast.”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)