หัวข้ออภิปราย การปรับระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ หลักสูตรผู้ทำหน้าที่นิติกร ระดับรองสารวัตร รุ่นที่ 1 วันที่ 4 ก.ค.59

ปฎิบัติภารกิจแต่เช้า 4 กค.59 ทาง สน.สอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้มาช่วยนำอภิปราย การปรับระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ

หลักสูตรผู้ทำหน้าที่นิติกร ระดับรองสารวัตร รุ่นที่ 1 หลังจากนำเรื่อง แนวโน้มทุนมนุษย์ระดับโลก ปี 2016 พร้อมกับ แนวคิดใหม่การบริหาร HR หลังจากนั้นให้ผู้เข้าอบรม เข้ากลุ่มอภิปราย "การปรับระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ"

1) ระบบบริหาร HR ภาครัฐ ที่เป็นอยู่ มีความเหมาะสมและรักษาคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมให้อยู่ในระบบราชการมากน้อยเพียงใด

2) ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้าถ้าประเทศไทยก้าวสู่ "ประเทศไทย 4.0" งานของท่านควรปรับระบบงาน HR /บุคคล อย่างไรบ้าง ด้านไหนปรากฎผลการอภิปรายน่าสนใจมาก อาทิ

-ไม่มีระบบคุณธรรม ในการแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง

-ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ง/ด สวัสดิการ เครื่องแบบได้ 1ชุด ชั้นประทวน สัญญาบัตรไม่ได้

-อนาคตพัฒนาคนให้ใช้ IT ทันสมัย

-แล้วแต่องค์กร ตร. ไม่เน้นความสามารถ อยู่ที่คนของใคร

-พัฒนาขีดความสามารถของราชการ

-กำหนดทิศทาง HR ให้ชัดเจน พัฒนาระบบการประเมิน นำธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

-พัฒนาประสืทธิภาพ IT

-พัฒนาข้อกฎหมายด้วย

-ส่งเสริมให้ประชาชนมาช่วยปฏิบัติหน้าที่

-อบรมภาษาอังกฤษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)