ต้นกล้าในแสงธรรม

โครงการต้นกล้าในแสงธรรม

ร่วมแรงกายใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เนื่องด้วยในปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก และประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนคือ “ก๊าซเรือนกระจก” อันเกิดจากมีการทำลายธรรมชาติ ตัดไม้ทำลายป่า การใช้พลังงานอย่างไม่ประหยัด ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสม

ทางกลุ่มนิสิตเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะร่วมมือในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “จิตอาสารวมใจปลูกป่าลดโลกร้อน” ขึ้นโดยทำการปลูกป่า ณ วัดป่าปัญญาตโร จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตในโครงการและคนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการให้แก่สังคม มีส่วนร่วมแบบจิตอาสา สามารถทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สร้างเสริมความสามัคคี ที่สำคัญประโยชน์สูงสุดของการทำกิจกรรม คือ สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน และร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต้นกล้าในแสงธรรมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมในวิชาพัฒนานิสิตที่เพิ่งจัดขึ้นใช่ไหมครับ

  • ช่วยเติมรายละเอียดสำคัญๆ เช่น วันที่จัดกิจกรรม ข้อมูลของชุมชน และวัด เช่น วัดตั้งเมื่อไหร่ ขนาดพื้นที่ มีพระกี่รูป
  • ไม้ที่ปลูก คือไม้อะไร ได้มาจากที่ไหน ชาวบ้านมาร่วมหรือไม่ การเตรียมเดิน เตรียมหลุมใครทำให้ หรือนิสิตทำเอง และทำไมต้องปลูกต้นไม้ ทำไมไม่ทำกิจกรรมอื่น หรือเป็นความต้องการหลักของชุมชน
  • ปัญหาอุปสรรคของกิจกรรมนี้ ความสำเร็จของกิจกรรมนี้
  • กิจกรรมนี้เข้าใจว่าทำกิจกรรมอืนๆ หลายอย่างไม่ใช่แค่ปลุกป่า ใช่ไหมครับ