สถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิพิธพัธฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อตั้งเมื่อวันที่ 1มิถุนายน พ.ศ. 2542โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่กับพัฒนาการของสังคมจนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒมหาสารคาม (พ.ศ. 2517)และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการัฒนาองค์ความรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสังคมได้รับประโยชน์จากกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมจิตอาสา ให้อาหารน้องหมาน้องแมวความเห็น (0)