1. เขียนบอกเล่าการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาของตนเอง..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/blog/good-job


วันที่ 24 ธันวาคม 2558 Mr. Oeurn Rithy นิสิตชัปีที่3 กับ นายนิเวศน์ ก้อนต๊ะเสน และนางสาววิลาวรรณ โพสุวรรณ และการให้การปรึกษาพร้อมด้วยอาจารย์สุรเดช ประยูรศุักดิ์ และอาจารย์กรรณิการ์ พันธ์ศรีได้บริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านโนนหัวฝาย ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในกิจกรรมโครงการการสุขกายสบายใจ ทั้งนี้มีชาวบ้านที่สนใจร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในประเด็นเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิตที่ดี

และในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 นิสิตทั้งสองพร้อมด้วยนายวรวุฒิ น้อยผาง ได้ลงชุมชนปฏิบัติการโครงการเป็นครั้งที่ 2 ได้รับความสนใจมีสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น

สอบถามข้อมูลและบริการดีๆ จากศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 1. เขียนบอกเล่าการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาของตนเองความเห็น (0)