ประวัติบ้านทองหลาง

ประวัติหมู่บ้าน
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทองหลาง ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2013 หรือประมาณ 500 ปี มาแล้ว โดยมีผู้นำในการก่อตั้ง จำนวน 4 คน
ได้แก่ พ่อหอมสมบัติ, พ่อทองหลอด, พ่อหลวง,
พ่อขุนศรี
เดิมอยู่บ้านผำใหญ่
เขตมณฑตร้อยเอ็ด เกิดความเหตุแห้งแล้งไม่อุดมสมบูรณ์
ขาดแคลนน้ำในการทำนาปัจจุบันคืออำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำทั้ง 4 คน จึงได้อพยพพาลูกหลาน มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านทองหลาง
ตำบลดงใหญ่
ซึ่งปัจจุบันได้แยกตำบลใหม่
คือตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำล้อมรอบ เหมาะสำหรับทำการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นคนกลุ่มแรกที่มาก่อตั้งและมีผู้ใหญ่บ้านต่อมา

สถานที่ตั้งหมู่บ้าน

บ้านทองหลางตำบลโคกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงสายมหาสารคาม- บรบือ – วาปีปทุมพื้นที่ที่ตั้งของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มอาณาเขตของหมู่บ้านดังนี้

พื้นที่ตั้งหมู่บ้านทั้งหมด1,865ไร่แยกออกเป็นพื้นที่ต่างๆดังนี้

1. ที่อยู่อาศํย 360 ไร่

2.ที่ทำการเกษตร 1,440 ไร่ ทำนา 1,340 ไร่ ที่สวน 1 ไร่

3.ที่สาธารณประโยชน์ 65 ไร่ ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับบ้านหนองเหลือมหมู่ที่ 8 ตำบลโคกสีทองหลางตำบลโคกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านโคกแปะและบ้านบูรพาพัฒนาหมู่ที่ 6,7ตำบลโคกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับบ้านดงใหญ่หมู่ที่2 ตำบลดงใหญ่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับบ้านทองหลางหมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และบ้านหนองขาม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วัฒนธรรมประเพณี

บ้านทองหลางหมู่ที่ 3 ตำบลโคกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามทุกครอบครัวนับถือศาสนาพุทธเป็นการสืบทอดประเพณีแต่โบราณ คือ ฮิต12คลอง 14มาโดยตลอดซึ่งประเพณีอันดีงามเคารพผู้อาวุโสมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ตลอดจนอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมเช่นงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านและมหากรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ซึ่งจัดเป็นงานประจำปีในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี

ในรอบปีหนึ่ง ๆในหมู่บ้านจะมีประเพณีต่างๆ ดังนี้

เดือนมกราคมทำบุญประเพณีขึ้นปีใหม่

เดือนกุมภาพันธ์ทำบุญประเพณีบุญข้าวจี่

เดือนมีนาคมทำบุญประเพณีบุญเผด, บุญมหาชาติ

เดือนเมษายนทำบุญประเพณีสงกรานต์

เดือนพฤษภาคมทำบุญประเพณีบุญเบิกบ้าน

เดือนมิถุนายนทำบุญประเพณีบุญบวชนาค

เดือนกรกฎาคมทำบุญประเพณีบุญเข้าพรรษา

เดือนสิงหาคมทำบุญประเพณีบุญข้าวประดับดิน

เดือนกันยายนทำบุญประเพณีบุญข้าวสาก

เดือนตุลาคมทำบุญประเพณีบุญออกพรรษา

เดือนพฤศจิกายน ทำบุญประเพณีลอยกระทง

เดือนธันวาคมทำบุญประเพณีบุญมหากฐินกฐิน

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F202.29....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายพวัฒน์ พรมแสงความเห็น (0)