เรื่องเล่าในมหาลัย มมส (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว


(อ้างอิง https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A1%E0%B8%...)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอีกสถาบันการศึกษาหนึ่งที่คำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยของนิสิตและ บุคลากร โดยการบริหารจัดการให้พื้นที่กว่า 1,300 ไร่ แห่งนี้มุ่งหน้าสู่ความเป็น “Green University” หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว” เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถาบันแห่งนี้ให้อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว“เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดนโยบาย วางเป้าหมายการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมาโดยมีหลักการ 5 ประการ คือ

- การอนุรักษ์พลังงาน

- การรักษาความปลอดภัย

- การดำเนินการเกี่ยวกับการจราจรมหาวิทยาลัย

- การจัดการของเสีย

- การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายวิชาพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ภาพคือภาพ "ม.เก่า" หรือเปล่าครับ