กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดกองกิจการนิสิต


เนื่องด้วยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มีการจัดกิจกรรม Big Cleanning ดิฉันจึงได้ไปช่วยทำความสะอาด โดยอาจารย์จะจัดแบ่งว่าแต่ละคนทำชั้นไหนบ้าง ซึ่งดิฉันทำชั้น 1 ได้ทำความสะอาดป้าย ทำความสะอาดลำโพงและก็กวาดทำความสะอาดพื้น

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้พัฒนาตนเองได้ด้านการมีจิตอาสา การเห็นแก่่ประโยชน์ส่วนรวมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้เรามีจิตอาสามากขึ้นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมจิตอาสาความเห็น (0)