พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการ ของสังคม ตั้งแต่ยุคที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม (พ.ศ.2511) จนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม (พ.ศ.2517) และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2537) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

สถานีศึกษาสัตว์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานีศึกษาสัตว์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ประธานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย มหาสารคามได้มีดำริที่จะจัดตั้งสวนสัตว์ขนาดเล็กบนพื้นที่โดยรอบบริเวณโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือกับสวนสัตว์นครราชสีมาองค์กร สวนสัตว์ในพระบรามราชูปถัมภ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของสถานีศึกษาสัตว์จะมีสัตว์อยู่หลายชนิด อาทิเช่น กวางลูซ่า, ละมั่ง, เนื้อทราย, กวางดาว, นกยูง, นกแก้วมาคอร์ และยังมีสัตว์อื่นๆอีกในโครงการ เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุนการศึกษาวิจัย และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์บางประเภทด้วย

ดังนั้นด้วยความร่วมมือจากนายสัตวแพทย์วรพล เองวานิช (อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และอาจารย์อลงกต แทนกองทอง (ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)ได้เป็นธุระประสานงานกับทางสวนสัตว์นครราชสีมา โดยมีนาวาอากาศโทกระวี กรีธาพล เป็นผู้อำนวยการ เพื่อดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์มหาวิทยาลัยขึ้น และได้ทำการเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารบรมราชกุมารี (สำนักอธิการบดี)

ที่ตั้งโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในพื้นที่โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้

1. เรือนอีสานประยุกต์หลังใหญ่ ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย ห้องรับรอง คลังพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิทรรศการพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เรือนอีสานประยุกต์หลังเล็ก ประกอบด้วยนิทรรศการพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน

3. เรือนโข่ง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. เรือเกย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. เล้าข้าว ตูบต่อเล้า จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำชี

6. เรือนผู้ไท จัดแสดงนิทรรศการภูมิปัชาวลุ่มแม่น้ำชี

7. ลานกิจกรรม เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง

8. สถานีศึกษาสัตว์

พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรัชญา

สร้างสำนึกในคุณค่า เพื่อสำนึกแห่งการพัฒนา

วิสัยทัศน์

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกในคุณค่าแห่งตัวตน และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านพิพิธภัรฑ์เพื่อการพัฒนาสังคม

พันธกิจ

1. สื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคม

2. เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น และการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์ศึกษา

4. เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนิสิต หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และบุคคลโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการอันแสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคม

2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมและบริการองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์สำหรับสังคมโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่น

3. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์ศึกษา

4. เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ นิสิต หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ มมส. เปิดให้บริการห้องประชุม/สัมมนา และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม แก่คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป
สำหรับตัวผมการที่ได้เข้ามาเป็นนิสิตที่รั้วเหลืองเทาแห่งนี้ล้วนแต่เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและการที่ได้มาเรียนแล้วเราเองก้จำเป็นที่จะต้องทราบถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยที่เรามาเรียนซึ่งที่แห่งนี้เองเป็นสิ่งที่ตอบคำถามของผมได้หมดและยังมีความที่บ่งบอกถึงเอกลักษ์และสิ่งที่มมสใเป็นให้ผมและคนที่ได้เข้าไปชม แต่หลายคนก็มองว่าเป็นบ้านร้างหลายคนกลัวแต่สำหรับผมผมชอบที่มีความดบราณมันแสดงถึงความเก่าแก่และความขลังและคุณค่าที่เราชาว มมส.เองควรจะอนุรักษ์ไว้และอีกที่ที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะน้องเฟรชชี่ที่มีความสนใจคือ สวนสัตว์มมส. เพราะเป็นเหมือนที่พักผ่อนหย่อมๆมาดูสัตว์ที่น่ารักบวกกับบรรยากาศที่ร่มรื่นชวนให้เพื่อนมานั่งเล่นพูดคุยและถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นความทรงจำ และสุดท้ายผมก็อยากจะฝากให้ผู้อ่านสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมและท่านใดที่อยากจะศึกษาหาข้อมูลความรู้ต่างๆและอยากไปพักผ่อน พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่พวกท่านต้องการได้ครับและที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์และรักษาที่แห่งให้อยู่คู่ มมส. ของเราเพื่อสื่อถึงความเป็นมมส.ของเราต่อไปนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.sarakhamclick.com/sarakham/%E0%B8%AA%E0...

คำสำคัญ (Tags): #สถานที่สำคัญ
หมายเลขบันทึก: 610608เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2016 13:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2016 13:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ดีใจที่ยังเห็นมุมมองของนิสิตผสมปนเปในเรื่องเล่านี้ ไม่ใช่แค่สืบค้นมาจัดวางให้เสร็จๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี