160710-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Term (2/2)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Term ตัวอย่างการใช้ ‘TERM” ในวลีแบบต่างๆ

(LDCE) อธิบาย ความหมาย วลีที่เกี่ยวเนื่องกับ “TERM”

ถ้าคุณอธิบายหรือบรรยาย ‘in terms of’ ความจริงหรือเหตุการณ์เฉพาะอย่าง

หมายถึง “คุณอธิบายหรือบรรยายเรื่องนั้นเพียงในส่วนที่เกี่ยวกับความจริงหรือเหตุการณ์นั้น”

โดย บรรยาย/วัดค่า/ประเมินค่า และอื่นๆ ของบางสิ่ง in terms of บางสิ่ง”

‘Femininity is still defined in terms of beauty.’

‘It’s a mistake to think of Florida only in terms of its tourist attractions.’

‘It’s too early to start talking in terms of casualties.’

หรือ “in terms of what/how/who และอื่นๆ”

‘Did the experiment find any differences in terms of what children learned?’

หรือ “in general/practical/financial และอื่นๆ terms” ใช้เพื่อแสดงว่า

“คุณกำลังบรรยายหรือพิจารณาหัวข้อเรื่องหนึ่งในแนวทางเฉพาะหรือจากมุมมองเฉพาะ”

หรือ “in general/broad/simple และอื่นๆ terms”

‘We explain in simple terms what the treatment involves.’

‘It would be wrong to describe society purely in economic terms.’

‘The war, although successful in military terms, left the economy in ruins.’

‘What do these statistics mean in human terms?’

เมื่อใช้ “TERM” เป็นคำแสดงความหมายเฉพาะ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับเฉพาะเรื่องหรือแบบของภาษา

คำว่า “Term for”

Multimedia is the term for any technique combining sounds and image.’

คำที่เป็น “Legal/medical/technical term”

‘Many legal terms have more than one meaning.’

‘Photographs, or to use the technical term, “half-tones”’

‘It was he who coined (หมายถึง แต่งขึ้น) the term “anorexia”’

คำที่ ใช้แสดง ความหยาบคาย/ความรัก/ความนับถือและอื่นๆ ทางภาษา เรียก

ว่า “Term of abuse/endearment/respect และอื่นๆ

‘The word “communist’ had become a term of abuse.’

คำที่ ใช้แสดง ความแข็งขัน เช่น "ทางอารมณ์หรือทัศนคติ" เรียกว่า

“in strong/glowing/forthright และอื่นๆ terms

‘I complained to the manager in the strongest possible terms.’

‘His reply was couched in sinister terms.

คำที่ ใช้แสดง ภาษาที่ชัดเจนและโกรธ อย่างมาก เรียกว่า

“in no uncertain terms”

‘Journalists were told, in no uncertain terms, that they were not welcome.’

เมื่อใช้ “TERM” เป็นคำแสดง “ระยะเวลา”

“กำหนดเวลาตายตัวระหว่างที่บางคนทำบางสิ่งหรือบางสิ่งเกิดขึ้น”

“Term in office” หมายถึง “ระยะเวลาที่บางคนทำงานสำคัญในคณะรัฐบาล”

‘It was always clear that Schmidt’s third terms in office would prove a difficult one.’

“Term of” ‘The maximum term of imprisonment.’

‘The lease runs for a term of 99 years.’

เป็น “prison/jail term” ‘The men each received a 30-years prison term.’

กำหนดเป็น “fixed/long/short term” ‘a fixed term contract.’

In the long term, alcohol causes high blood pressure.’

‘Dad loaned us his car for the short term.’

เมื่อใช้ “TERM” กับ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

ในอังกฤษ “เป็น ระยะเวลาหนึ่ง ในจำนวนสามระยะ ของปีการศึกษา” แบ่งเป็น “half-term”

โดยใช้ว่า “Summer/autumn/spring term”

‘The exams are at the end of the summer term.’

‘Teachers often feel overworked in term time. (หมายถึง ระหว่าง term)

หรือใช้ว่า “first/last day of term”

‘That all-important first day of term.’

โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ใน UK แบ่งปีการศึกษาออกเป็น three terms

มหาวิทยาลัย ใน US แบ่งเป็น two semesters หรือ three trimesters

เมื่อใช้ “TERM” ด้าน Technical “จุดสิ้นสุดของระยะเวลาเฉพาะช่วงหนึ่ง” (long term หรือ short term)

‘The agreement reaches its term next year.’

‘A child born two months before full term.’ (of pregnancy)

‘The arrangement had outlived its natural term.’ (ระยะเวลาที่คาดว่ามีอยู่)

หรือใช้ว่า “come to term with something” หมายถึง

“ยอมรับสิ่งไม่น่ายินดี หรือสถานการณ์น่าเศร้า และไม่รู้สึกโกรธหรืออารมณ์เสียอีกต่อไป”

‘George and Elizabeth have come to terms with the fact that they will never have children.’

‘Counselling helped her come to terms with her grief.’

เมื่อใช้ “TERMS” เกี่ยวกับ “เงื่อนไข ที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลง/สัญญา/การจัดการ”

Under the terms of the agreement, the debt would be repaid over 20 years.’

‘Your terms and conditions of employment.’

‘Delivery is within the terms of this contract.’

หรือใช้ว่า “equal/unequal/the same และอื่นๆ terms” (หมายถึง “เงื่อนไข ว่า เท่าหรือไม่เท่า”)

‘Small businesses have to compete on equal terms with large organization.’

‘Men and women should be able to work on level terms.’

หรือใช้เป็น “on somebody’s (own) terms” ( หมายถึง ตามเงื่อนไขที่บางคนต้องการ)

‘He wanted our relationship to be only on his terms.’

หรือ “ข้อตกลงการชำระเงินที่คุณให้ไว้เมื่อซื้อหรือขาย บางสิ่ง”

ใช้ว่า “reasonable/favorable/cheaper และอื่นๆ terms.”

‘Some insurance companies offer very reasonable terms.’

‘This allowed tenant farmers to buy land on easy terms.’

เมื่อใช้ “TERMS” เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ (relationship) หมายถึง

“คุณมีความสัมพันธ์ ที่ดีหรือไม่ดี กับบางคน”

ใช้ว่า “be on good/bad/friendly และอื่นๆ terms” กับบางคน

‘By now, Usha and I were on familiar terms.’

‘He us barely on speaking terms with his father.’

‘We were soon on first-name terms.’

ใช้เป็นทางการ “terms of reference” หมายถึง

“หัวข้อเรื่องที่บุคคลหรือคนกลุ่มหนึ่ง ตกลงที่จะพิจารณา”

‘The committee’s terms of reference.’

เมื่อใช้ “TERMS” ด้านเทคนิค เกี่ยวกับ ตัวเลขหรือเครื่องหมาย หมายถึง

“ตัวเลขหรือเครื่องหมาย ชุดหนึ่ง ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์”

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)