วันที่ 34 หน้าที่ใหม่ (4 กรกฎาคม 2559)

เช้าวันนี้ในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติมีตัวแทนนักเรียนออกไปประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน ซึ่งได้ยกตัวอย่างชนิดของขยะแต่ละประเภทว่าควรนำไปใส่ในถังสีอะไร นักเรียนทุกคนที่ออกไปพูดเก่งมาก และนักเรียนที่นั่งอยู๋ในแถวก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างดี


สำหรับการจัดการเรียนการสอนวันนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอนกระทันหันเนื่องจาก ข้อสอบกลางภาคเรียน ซึ่งนักเรียนระดับชั้น ป.4 ทุกห้องเรียนต้องใช้ข้อสอบร่วมกัน และในข้อสอบครอบคลุมเนื้อหา 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 เรื่องจำนวนนับ บทที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบ บทที่ 4 เรื่องการคูณ และบทที่ 5 เรื่องการหาร ในภาคเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนทั้งหมด 6 บท แต่ออกข้อสอบ 4 บทซึ่งไม่เรียงตามเนื้อหาในหนังสือและห้องเรียนที่ฉันสอนกำลังเรียนจบบทที่ 1 และ 2 กำลังจะขึ้นบทที่ 3 เนื่องจากมีการเข้าใจผิดและไม่มีการประสานกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคน จึงทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น สิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็คือต้องเร่งสอนเรื่องการคูณและการหารให้ทันก่อนสอบกลางภาคนี้ ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนแต่ก็จะขอทำให้ดีที่สุด หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วนักเรียนชั้น ป.4 เฉพาะลูกเสือต้องฝึกซ้อมพิธีการรับหมวกบริเวณด้านล่าง โชคดีที่มีการฝึกซ้อมในชั่วโมงแรก ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในวันนี้แต่อย่างใด


ช่วงบ่ายวันนี้ฉันได้ไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่เวรการบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคคล วันนี้ช่วยพี่เจ้าหน้าที่พิมพ์งานเอกสารของนักเรียน ช่วยเย็บจดหมายเชิญบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วมงานมุฑิตาจิตให้กับคณะครูในโรงเรียน ซึ่งงานจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ทำให้ฉันได้เรียนรู้การทำงานของโรงเรียนว่าต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนหลาย ๆ เดือนเพื่อให้งานที่จัดขึ้นเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หากมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที และหน้าที่สุดท้ายคือการนำคำสั่งต่าง ๆ ไปให้ครูอนุบาล ซึ่งจะต้องมีการเซ็นรับทราบในคำสั่งด้วย

หลังจากนั้นได้ไปช่วยสอนนักเรียนชายเรียนคณิตศาสตรเรื่องแผนภูมิรูปภาพ เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนชายได้ไปร่วมพิธีสวนสนาม นักเรียนหญิงได้เรียนเรื่องนี้กับฉันไปแล้ว วันนี้ฉันจึงนำเรื่องนี้มาสอนนักเรียนชายเนื่องจากนักเรียนหญิงจะต้องไปซ้อมรำและมีครูพี่เลี้ยงได้พาลงไปซ้อมด้านล่าง

ประสบการณ์ ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ ณ วันนี้ทำให้ฉันได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูอีกหลาย ๆ บทบาท ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากงานสอน งานทุกงานฝึกให้เราได้วางแผนการทำงาน ฝึกการปฏิบัติงานจริง และฝึกความอดทนของเราด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)