​ฝึกอบรม เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า โทร 034-281084-5 ภาควิชาพืชสวน

ฝึกอบรม เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 36 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร. (034) 281084-5 และ (034) 351889 หรือ โทรสาร (034) 281086


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 2,400 บาท
(รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)
การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 – 2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางโทรสาร (034) 281086 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม
กำหนดการฝึกอบรม วันแรก
08.00 – 09.00 น ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว ( ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์)
10.30 – 12.00 น. การขยายพันธุ์มะนาวและการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์ (อ.สามารถ เศรษฐวิทยา)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.30 น. เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
17.30 เป็นต้นไป ตอบข้อซักถาม (ประมาณ 19.30 น.)
กำหนดการฝึกอบรม วันที่สอง
08.30 – 10.30 น. การบริหารจัดการศัตรูพืช:มะกรูด มะนาว (ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์)
10.00 – 10.30 น รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น โรคและการป้องกันกำจัดโรคของมะนาวและมะกรูด (ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.30 น. การผลิตมะกรูดเชิงการค้า (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
17.30 เป็นต้นไป ตอบข้อซักถาม (ประมาณ 19.30 น)

— ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)