​โครงการอบรม “เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ โทร 034-281084-5 ภาควิชาพืชสวน

โครงการอบรม “เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ


” รุ่นที่ 6 วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูง และมีคุณค่าทางอาหารหลากหลาย สามารถรับประทานได้ทั้งผลสดและแปรรูปเป็นน้ำผลไม้หรือผลไม้อบแห้ง สามารถปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ในเชิงธุรกิจนั้น ถ้าจะลงทุนทำสวนฝรั่ง ผู้ปลูกควรมีความรู้และความเข้าใจในการผลิตฝรั่งเชิงระบบ โดยอาศัยหลักการของการตัดแต่งทรงพุ่ม การใส่ปุ๋ย และการควบคุมดูแลศัตรูพืช การห่อผล และการตัดการสวนอย่างถูกวิธี ผู้สนใจของทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตไม้ผลต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการผลิตไม้ผลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงปลูก
3. เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)
โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 - 2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางโทรสาร (034) 281086 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม
กำหนดการฝึกอบรม (ร่าง)
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาค พ.ศ.2559
08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. พันธุ์ฝรั่ง
10.30 – 12.00 น. การผลิตฝรั่งในเชิงระบบ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ศัตรูของฝรั่ง
15.00 – 16.00 น. การตัดแต่งและการจัดสวนฝรั่งอย่างมืออาชีพ
16.00 – 17.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม
*บรรยายโดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี
*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน

— ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)