สมรรถนะ ระบบยา ( HAD)

Nurse
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้อสอบระบบยา ( HAD) วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ( กลุ่มการพยาบาล )

๑. จงบอกรายการยา High Alert Drug ในหน่วยงานของท่าน อย่างน้อย ๑๐ ชนิด

๒. จงบอกวิธีเตรียมยา MO 3 mg. และการพยาบาลขณะให้ยา

๓. แพทย์สั่ง on DA (2:1) v drip 8 ml/hr. จงบอกวิธีการบริหารยาจาก 5% D/W 500 ml.

๓.๑ จงเขียนป้ายติด สารน้ำ ตาม Order แพทย์สั่ง on DA (2:1) v drip 8 ml/hr.

ชื่อ…………………………..เตียง………….ขวด………..สารน้ำ……………………………..ยาที่ผสม……………

๔. มารดา G5P4 GA 26 wks. มีอาการปวดจุกแน่นลิ้นปี่ เท้า 2 ข้าง บวมกดบุ๋ม BP= 189/110 mmHg. แพทย์สั่งให้เตรียม MgSO4

จงอธิบายวิธีการเตรียมยา

๔.๑ เตรียม ……… MgSO4………..gm. ฉีดเข้า…………….

เตรียม ……… MgSO4………..gm. ฉีดเข้า…………….

ขณะฉีดยาควรเตรียมยา………………………………………( Anti dose)

๔.๒. อาการข้างเคียงที่พบได้ขณะได้รับยา MgSO4 ได้แก่ ………………………….

๔.๓. อาการที่ควร Moniter ขณะได้รับยา MgSO4 ……………………………..

๕. จงอธิบายการบริหารยา Levophed

๕.๑ Levophed ใช้กับผู้ป่วยโรค………………………………………………………………………………………………….

๕.๒ แพทย์สั่ง Levophed4 mg. drip 8 ml/hr. ท่านเลือกสารละลายตัวใดในการผสมยาดังกล่าว ( ตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล )

๖. จงอธิบายการบริหารยา Adrenaline

๖.๑ การใช้ยา Adrenaline ในผู้ป่วย Bradycardia

๖.๒ Adrenaline ไม่สามารถบริหารยาร่วมกับยาตัวใดบ้าง

๑…………………………………………………………………………………………

๒…………………………………………………………………………………………

๓…………………………………………………………………………………………

๔…………………………………………………………………………………………

๖.๓ จงอธิบายวิธีการเตรียมยา Adrenaline1:10,000 พอสังเขป

๗. จงอธิบายการบริหารยา Pethidine

๗.๑ จงบอกวิธีการเตรียมยา Pethidine 25 mg.

๗.๒ ขณะฉีด Pethidine อาการใดบ้างที่ท่านตรวจพบและควรรีบรายงานแพทย์ทันที


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริการ... พยาบาลความเห็น (0)