การจัดทำคู่มือ แนวทางการจัดทำ มคอ.3 สำหรับการจัดการเรียนการสอนถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

คู่มือ มคอ.3.doc สืบเนื่องจากความสับสนในหัวข้อ มคอ.3 สำหรับบางท่าน ทำให้กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อแต่ละหัวข้อ ใน มคอ.3 ว่าหมายถึงอะไร เพื่อจะได้ดำเนินการ จัดทำ มคอ.3 ได้อย่างถูกต้อง โดยกลุ่ม สรุปประเด็นและมีการจัดทำเป็นคู่มือเล็ก ๆ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำ มคอ.3 สำหรับการจัดการเรียนการสอนถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ของกลุ่ม ผิดถูกอย่างไร สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวทางการจัดทำ มคอ.3ความเห็น (0)