ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย

ความหมายของมัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย (Mutimedia) หมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆมารวมเข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่าสื่อประสม โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) และได้บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

สื่อมัลติมีเดีย เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด และถ้าหากผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์(Interactive Multimedia)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โปรแกรมนำเสนองานความเห็น (0)