ปัญหาสังคมเพราะศาสนา

ปัญหาสังคมเพราะการเรียกชื่อพระเจ้าต่างกัน ในภาษาฮีบรูเดิมเรียกแตกต่างกันในยุคพระคัมภีร์เดิมเรียกว่า เยโฮวา ในยุคของอาบราฮามเรียกว่า เอล์หรือเอโลฮีม ในยุคของโมเสส เรียก ยาเว และในยุคของพระคริสต์ เรียกพระบิดา ลักษณะเดียวกันนี้ทางภาษาดั่งเดิมแรกของชาวคะฉี่นเรียกว่า ซะมุยสมด่าม ต่อมาอีกยุคหนึ่งเรียก งะร่องงะหร่าย ในปัจจุบันเรียก กะหร่ายกะส่าง ปัญหาเรียกไม่เหมือนกันต่อพระผู้เป็นเจ้านี่สร้างความแตกแยกต่อสังคมมนุษย์อย่างมากเช่นเดียวกับในสมัยพระคริสต์ได้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดา (พ่อ) สร้างความเจ็บแค้นให้แก่ศาสนาจารย์ทั้งหลายในยุคนั้นอย่างมากจึงได้แตกนิกายต่างๆ อย่างมากหมาย ลักษณะเดียวกันนี้ชาติพันธ์คะฉี่นเองก็เช่นกันเมื่อความเชื่อแตกต่างเกิดขึ้นเพราะศาสนาตะวันตกได้คลานเข้ามาในสังคมคะฉี่น ในที่สุดระบบ (จ่ายหว่าและด่มส๋า) ได้ยุติลงไม่มีใครสืบทอดสืบสานประวัติความเป็นมาของชนเผ่าต่อหลายชั่วอายุคนกลายเป็นเผ่าพันธ์ุที่ไม่มีประวัติศาสต์อี่กต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมวิทยาความเห็น (0)