160522-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Start & begin

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Start & begin

(OALD) อธิบาย ความหมาย ‘start’ และ ‘begin’ ว่าไม่ต่างกันมาก

แต่มีการใช้ ‘start’ ทั่วไปมากกว่า ในภาษาพูด

'What time does the concert start/begin?'

'She start/began working here three months ago.'

บ่อยครั้งใช้ 'Begin' เมื่อต้องการบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่อง

'The story begins on the island of Corfu.'

ยังสามารถ ใช้ 'start' แทน 'begin' ได้เมื่อต้องการให้หมายถึง

'to start a journey'

'to start something happening'

หรือ 'to start a machine working'

'We'll need to start at 7.00.'

'Who do you think start the fire?'

'The car won't start.'

สามารถใช้ infinitive หรือรูป '-ing' ตามหลัง 'start' และ 'begin' โดยไม่ทำให้ความหมายแตกต่าง

'I didn't start worrying/to worry until she was 2 hours late.'

(CCD) อธิบาย การใช้ “Start” ในความหมาย ‘begin’

เมื่อใช้กับ นามวลี ว่า ‘start’ หรือ ‘begin’ บางสิ่ง

หมายถึง คุณเริ่มทำสิ่งนั้นตั้งแต่เวลาหนึ่ง โดยทั้งสองคำมีความหมายไม่ต่างกัน

‘My father started work when he was fourteen.’

‘We’ll begin the meeting as soon as he arrives.’

รูป past tense ของ ‘begin’ คือ ‘began’ และ past participle คือ ‘begun’

‘The teacher opened the book and began the lesson.’

‘The company has begun research on a new product.’

สามารถใช้ ‘to’ และ รูป ‘-ing’ ตามหลัง ได้กับทั้ง ‘start’ และ ‘begin’

‘Rafael started to run.’

‘He started laughing.’

‘I was beginning to feel better.’

‘We began talking about our experiences.’

ข้อควรระวัง: อย่าใช้รูป ‘-ing’ ตามหลัง ‘starting’ หรือ ‘beginning’

อย่าใช้ว่า “I’m beginning understanding more.”

ต้องใช้ว่า “I’m beginning to understand more.”

สามารถใช้ ทั้ง ‘start’ และ ‘begin’ เป็น กริยา transitive

ใช้เมื่อกล่าวว่า บางสิ่งเกิดขึ้นจากเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ

'The show starts at 7.'

'My career as a journalist was about to begin.

ความหมายพิเศษ บางประการของ 'start'

ที่ไม่อาจ ใช้ 'begin' แทนได้ในความหมายเหล่านี้

เมื่อใช้ 'start' เพื่อบอกว่า บางคนทำให้เครื่องยนต์หรือเครื่องจักร เริ่มทำงาน

'She started her car and drove off.'

'He couldn't get the engine started.'

สามารถใช้ 'start' เพื่อบอกว่า บางคนสร้างธุรกิจ หรือองค์กรอื่น ขึ้นมา

'He borrowed money to start a restaurant.'

'Now is a good time to start your own business.'

(KEMD)

ให้คำแปล 'start' กริยา ว่า "เริ่มออกเดินทาง"

'We shall have to start at 5.30 a.m. in order to get to the boat in time.'

ว่า "เริ่ม" 'He starts working at six o'clock every morning.'

'She started to cry.'

'Haven't you started (on) your meal yet?'

ว่า "เริ่มทำงาน" (ทำให้เครื่องยนต์) เริ่มทำงาน

'The clock stopped but I started it again.'

ว่า "ทำให้เริ่มต้นขึ้น"

'One of the students decided to start a college magazine.'

ว่า "สะดุ้ง" = to jump or jerk suddenly because of fright or surprise

'The sudden noise made me start.'

ให้คำแปล 'start' นาม ว่า "การเริ่มต้น"

'He stayed in the lead after a good start.'

'I shall have to make a start on that work.'

หรือ "ระยะแรก"

'The youngest child in the race got a start of five meters.'


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)