160522-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Start

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Start กริยา และ นาม

(ODE) ให้รายการ คำพ้องความหมาย ตามนัยที่แตกต่าง

โดยแสดงคำที่ใช้ร่วมกันทั้งแบบ UK และแบบ US ด้วยการ ขีดเส้นใต้

คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

the meeting starts at 7.45 เช่น

begin’ ‘commence’ get underway

go aheadget going

ไม่เป็นทางการ kick off

คำตรงข้าม คือ finish

คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“the meeting starts at 7.45”

ที่ต่างจากแบบ US คือ

ใช้เป็นทางการ ว่า ‘commence’


คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

this was how her illness had started เช่น

arise’ ‘come into being’ ‘begin

‘commence’ ‘be born’ ‘come into existence

appear’ ‘arrive’ ‘come forth

‘establish oneself’ ‘emerge’ ‘erupt

burst out’ ‘originate’ ‘develop

คำตรงข้าม คือ clear up’ ‘end

คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“this was how her illness had started”

ที่แตกต่างคือ ‘break’ ‘unfold’ ‘crop up’ ‘first see the light of day’

ใช้เป็นทางการ ว่า ‘commence’


คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

“she started her own charity” เช่น

‘establish’ ‘set up’ ‘found’ ‘create’

‘bring into being’ ‘institute’ ‘initiate’

‘inaugurate’ ‘introduce’ ‘open’

‘launch’ ‘float’ ‘kick-start’ ‘jump-start’

‘get something off the ground’

‘pioneer’ ‘organize’ ‘mastermind’

ใช้ไม่เป็นทางการ ‘kick something off’

คำตรงข้าม คือ ‘end’


คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

we had better start now if we want to finish the job เช่น

‘commence’ make a start’ ‘begin

take the first step’ ‘make the first move

get going’ ‘go ahead’ ‘set things moving

start/get/set the ball rollingbuckle to/down’ ‘turn to

ใช้ไม่เป็นทางการ ‘get moving’ ‘get cracking

‘get down to’ ‘get to it’ ‘get down to business

get the show on the road’ ‘take the plunge

kick off’ ‘get off one’s backside’ ‘fire away

คำตรงข้าม คือ stop’ ‘give up’ ‘procrastinate’

คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“we had better start now if we want to finish the job in time”

ที่แตกต่างคือ ‘make a beginning’ ‘lay the first stone’

'take something forward’ ‘put one’s shoulder to the wheel’

‘put one’s hand to the plough’

ใช้ไม่เป็นทางการ ‘get moving’ ‘get stuck in’

‘get down to it’ ‘get one’s finger out’

‘pitch in’ ‘get weaving’

ใช้เป็นทางการ ว่า ‘commenceคำตรงข้าม คือ ‘hang about’ ‘give up’


คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

he started across the field” เช่น

set off’ ‘set out’ ‘start out’ ‘set forth

begin one’s journey’ ‘get on the road

depart’ ‘leave’ ‘get underway

make a start’ ‘sally forth’ ‘embark’ ‘sail

ใช้ไม่เป็นทางการ hit the road คำตรงข้าม คือ arrive’ ‘stay

คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“he started out across the sand at a brisk pace”

ใช้ไม่เป็นทางการ ‘hit the trail’ ‘push off’

คำโบราณ คือ ‘set forward’


คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

you can start the machine เช่น

activate’ ‘set in motion’ ‘switch on

‘start up’ ‘turn on’ ‘fire up’ ‘energize

actuate’ ‘set off’ ‘start off’ ‘set something going/moving

คำตรงข้าม คือ stop’ ‘shut down’ ‘close down

คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“you can start up the machine with the foot switch”

ที่แตกต่าง คือ ‘start something functioning’ ‘start something operating’ ‘kick-start’


คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

the machine started เช่น

begin working’ ‘start up’

'get going’ ‘spring into life’

คำตรงข้าม คือ stop

คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“the machine started up”

ที่แตกต่าง คือ ‘start functioning’ ‘start operating’


คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

“’Oh my!’ she said, starting” เช่น

flinch’ ‘jerk’ ‘jump’ ‘twitch

recoil’ ‘shy’ ‘shrink’ ‘blench’ ‘wince

คำพ้องความหมาย กริยา ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“’Oh my!’ she said, starting”

ที่แตกต่าง คือ ‘shy’


คำพ้องความหมาย นาม ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

the start of the event เช่น

beginning’ ‘commencement’ ‘inception

คำตรงข้าม คือ ‘end’

คำพ้องความหมาย นาม ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“we were present at the start of the event”

ที่แตกต่าง คือ ‘onset’ ‘emergence’ ‘(first) appearance’

‘arrival’ ‘eruption’ ‘dawn’ ‘birth’

‘establishment’ ‘foundation’ ‘institution’

‘origination’ ‘inauguration’ ‘induction’

‘creation’ ‘opening’ ‘launch’ ‘float’ ‘floating’

ใช้ไม่เป็นทางการ ‘kick off’ ใช้เป็นทางการ ‘commencement’


คำพ้องความหมาย นาม ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

the start of her illness” เช่น

‘onset’ ‘commencement’ ‘emergence’

‘(first) appearance’ ‘arrival’ ‘eruption’ ‘dawn’ ‘birth’

ใช้ไม่เป็นทางการ ‘square one’

คำพ้องความหมาย นาม ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“that was the start of the trouble”

ที่แตกต่าง คือ ‘origin’ ‘source’ 'root’

'starting point’ ‘germ’ ‘seeds’

‘beginning’ ‘genesis’ ‘cause’

‘reason’ ‘motivation’ ‘motive’

ใช้ทางวรรณกรรม ‘fountainhead’ ‘wellspring’ fount’


คำพ้องความหมาย นาม ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

a quarter of an hour’s start เช่น

lead’ ‘head start’ ‘advantage

คำตรงข้าม คือ ‘handicap’

คำพ้องความหมาย นาม ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“I gave them a quarter of an hour’s start” เช่น

‘advantageous position’


คำพ้องความหมาย นาม ‘start’ ในการใช้ แบบ US ในความหมาย

a start in life เช่น

advantageous beginning’ ‘flying start

helping hand’ ‘lift’ ‘assistance

support’ ‘encouragement’ ‘boost’ ‘kick start

ใช้ไม่เป็นทางการbreak’ ‘leg up

คำตรงข้าม คือ ‘handicap’

คำพ้องความหมาย นาม ‘start’ ในการใช้ แบบ UK ในความหมาย

“they have worked hard to give their children a start in life

ที่แตกต่าง ‘opening’ ‘opportunity’ ‘chance’


คำพ้องความหมาย นาม ‘start’ ในการใช้ แบบ US และ UK ในความหมาย

“she awoke with a start” เช่น

jerk’ twitch’ ‘flinch’ ‘wince’ ‘spasm’ ‘convulsion’ ‘jump’


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)