โครงการนิสิต LA _ ๐๕ : วิธีการเช็คชื่อให้เสร็จภายใน ๑๕ นาที

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิต LA มาแล้ว ๒ รุ่น พบว่า ส่วนใหญ่จะไม่สามารถเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนได้ภายในเวลา ๑๕ นาที อุปสรรคที่ใหญ่ที่ทำให้ไม่สามารถทำได้ คือ อาจารย์หลายท่านไม่ให้ความสำคัญกับการเช็คสาย มักใช้วิธีจากการเช็คการเข้าเรียนจากใบงานหรือใบกิจกรรมที่ให้ทำในชั้นเรียน ซึ่งนิสิต LA บอกว่า ไม่สามารถแยกได้ว่าใครตรงต่อเวลาหรือมาสาย ยิ่งไปกว่านั้น มีการทำงานแทนกัน ซึ่งเป็นการปลูกฝัง "การโกง" โดยไม่รู้ตัว หลายท่านมอบงานให้เป็นการบ้านซึ่งหลายครั้งสร้างภาระงานให้นิสิตโดยไม่จำเป็น แล้วหลายคนใจดีให้ส่งย้อนหลังด้วย ทำให้ความหวังในการปลูกฝังความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ หายไป

อย่างไรก็ดี นิสิต LA ปี ๓/๒๕๕๘ นี้ เราจะเข้มงวดกับเรื่องนี้ให้มาก โดยเฉพาะในวิชาที่เน้นทักษะที่จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม ซึ่งหากนิสิตไม่มาเรียนไม่ร่วมกิจกรรมก็จะไม่ได้ผ่านกระบวนการ เช่น วิชา ๐๐๓๒๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นทักษะการคิดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชา ๐๐๓๒๐๐๔ ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากภายโนโดยใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นให้ฝึกพูดสื่อสาร เป็นต้น โดยกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเข้าเรียน ดังนี้

 • ให้มีคะแนนเข้าเรียน ๑๐% ในทุกรายวิชาที่จะมีนิสิต LA ปฏิบัติงาน
 • มาเรียนเกิน ๑๕ นาที ถือว่ามาสาย ตัดคะแนนเข้าเรียน
 • มาเรียนสาย ๒ ครั้ง เท่ากับขาด ๑ ครั้ง
 • การลาต้องมีใบลาและหลักฐานประกอบ
 • กรณีของใบงานหรือใบกิจกรรมที่ให้ส่งท้ายคาบเรียน ไม่อนุญาตให้ส่งย้อนหลัง หากขาดเรียน คะแนนส่วนนั้นหายไป
 • กรณีมอบหมายให้เป็นงานกลุ่มหรือการบ้านที่ต้องใช้การสืบค้น การส่งงานช้าต้องถูกหักคะแนน
 • เป็นต้น .... อาจารย์ผู้สอนสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เพื่อให้เกณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงขอเสนอแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

การเช็คชื่อให้เสร็จภายใน ๑๕ นาที

ห้องเรียนรวมแบ่งเป็น ๒ แบบตามชนิดเก้าอี้เล็คเชอร์ คือ ยึดติดกับพื้นและแบบไม่ยึดติดกับพื้น วิธีการเช็คชื่อให้รวดเร็วที่สุด ๒ วิธีสำหรับห้องเรียนเก้าอี้แต่ละแบบ ทำได้ดังนี้

สำหรับห้องเรียนที่เก้าอี้ยึดติดกับพื้น (เช่นห้องเรียนที่ตึก RN และ SC) ให้กำหนดเลขที่นั่งประจำเหมือนการกำหนดเลขที่นั่งสอบ เช่น A1, A2..... B1, B2,....


โดยเรียงจากหน้าห้องไปยังหลังห้อง แต่ละห้องเรียนจะมีผังการวางเก้าอี้ไม่เหมือนกัน ดังนั้น นิสิต LA ต้องทำผังที่นั่งคล้ายดังภาพด้านบนนี้เอง จากนั้นให้ประกาศเลขที่นั่งประจำให้นิสิตทุกคนทราบ เรียงลำดับตามใบรายชื่อ ดังภาพด้านล่างเมื่อกำหนดดังนี้แล้ว ให้ทำข้อตกลงกับนิสิต ดังต่อไปนี้

 • เมื่อเข้าเรียน ให้นั่งตามหมายเลขที่นั่งของตนเองทุกครั้ง จนกว่าการเช็คชื่อเข้าเรียนเสร็จ
 • หากเข้าชั้นเรียนสายเกิน ๑๕ นาที จะถือว่าสาย คะแนนเข้าเรียนจะถูกหักครึ่งหนึ่ง (กรอกลงใน excel 0.5)
 • การมาสาย ๒ ครั้ง มีจะมีค่าเท่ากับขาดเรียน ๑ ครั้ง (เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนจะกำหนดเป็นอย่างอื่น)
 • การลาต้องมีใบลาประกอบหลักฐานที่สมควร

วิธีการเดินเช็คชื่อ ให้เริ่มตรวจเช็คตั้งแต่นาทีที่ ๕ โดยเดินเช็คกลับไปกลับมาเป็นรอบๆ ตามสมควร และเริ่มตรวจเช็ครอบสุดท้ายเมื่อครบ ๑๕ นาที เมื่อเช็คเสร็จให้นิสิต LA ไปนั่งดักรอนิสิตผู้สายตรงประตูทางเข้า หากมีประตูสองข้างให้ปิดไว้ข้างหนึ่ง

สำหรับห้องเรียนที่เก้าอี้ไม่ยึดติดกับพื้น เช่น ห้องเรียนของตึกสาธารณสุข (ที่ขึ้นต้นด้วย PH) และตึกวิศวะ (EN) สามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น

๑) ถ้ารายวิชานั้นมีใบกิจกรรมหรือใบงานประจำสัปดาห์ที่แยกต่างหากจากหนังสือเรียน (อย่าแจกใบงานล่วงหน้า) ให้นิสิต LA นำใบงานไปแจกหน้าประตูเข้าห้องเรียน เมื่อครบ ๑๕ นาที ก็ให้เซ็นชื่อเขียนว่า "สาย" ลงในใบงานนั้นๆ หรืออาจทำสัญลักษณ์ใดให้ตนเองรู้ว่านิสิตคนนั้นๆ สาย ...จะให้ดีคือเขียนบันทึกด้วยเลยครับว่าสายกี่นาที ข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ในการมองภาพรวมของความตรงต่อเวลาต่อไป ส่วนคนที่มาทันเวลาให้เช็คจากใบงานหรือใบกิจกรรม

๒) ถ้ารายวิชานั้นมีใบกิจกรรมหรือใบงานที่รวมไว้ในเอกสารประกอบการเรียน ช่วงนาทีแรกถึงนาทีที่ ๑๕ ให้นิสิต LA ประกาศหน้าห้องเพื่อตรวจเช็คเฉพาะนิสิตที่ไม่ได้เอาเอกสารประกอบการเรียนมา แล้วทำสัญลักษณะในใบรายชื่อให้อาจารย์เข้าใจว่ามาเรียนแต่ไม่มีใบกิจกรรม เมื่อครบ ๑๕ นาที ให้นิสิต LA ไปดักตรงประตูเข้าห้อง (หากมีสองประตูให้ปิดไว้ประตูหนึ่ง) เพื่อทำสัญลักษณ์ "สาย" (พร้อมลายเซ็นต์) ไว้บนใบงานหรือใบกิจกรรมนั้นๆ ...ผู้ที่ลืมเอาเอกสารประกอบการเรียนมาควรมีมาตรการหักคะแนนเช่นกัน...

๓) ถ้ารายวิชานั้นไม่มีใบงานหรือใบกิจกรรม หรือมีแต่ไม่ประจำ ขอแนะนำให้ทำใบเซ็นชื่อเข้าเรียน แล้วส่งให้เวียนเซ็นต์ไปเรื่อยๆ แล้วนับจำนวนนิสิตเทียบกับจำนวนลายเซ็นที่นิสิตลงชื่อให้ตรงกัน หากไม่ตรง ต้องหาวิธีตรวจให้พบนิสิตที่โกงและต้องมีมาตรการลงโทษและหักคะแนน ส่วนการเช็คสายทำได้โดยให้นิสิต LA ไปดักรอที่ประตูตั้งแต่นาทีที่ ๑๕ ถึงนาทีที่ ๓๐ หากมาสายเกินกว่านั้นก็ให้ถือว่าขาดเรียน (แล้วแต่ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน)

เทคนิคสำคัญคือ ให้ใช้ "เลขที่" แทนรหัสประจำตัว เหมือนกับตอนที่เราเรียนชั้นประถม ที่แต่ละคนจะมีเลขที่ประจำตัว ประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกว่า สะดวกที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)