เมื่อวันที่  2-3 สิงหาคม  2549 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม

ในหัวข้อ "กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบ C.L.T

( Communication Language Teaching ) ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มในวิทยา 1 อ. ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี โดยมีท่านวิทยากรคือ ดร.นิสัย

แก้วแสนไชย เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการอบรม