ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่เขียนสะกดคำไม่ค่อยถูกต้อง  ดิฉันทดลองให้นักเรียนค้นคว้าและบันทึกคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคำที่มักเขียนผิดเป็นประจำทุกวัน  คาดว่านักเรียนคงจะมีความสามารถในการเขียนสะกดคำเพิ่มขึ้น