นางสาวอรอุมา สุภดี รหัสนักศึกษา 5611825595

งานเดี่ยว

วิชา BC 201 Computer Systems

สถานที่อกปฏิบัติงาน ห้องสมุด กศน. อำเภอกุมภวาปีสอนโดย

อาจารย์ อดุลย์ ทองแกม

จัดทำโดย

นางสาวอรอุมา สุภดี

รหัสนักศึกษา 5611825595

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา

งานเดี่ยว

สถานที่ ห้องสมุด กศน. อำเภอกุมภวาปี

 • นักศึกษาสรุปงานเป็นรายบุคคล
  • ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
 • รับผิดชอบลงวินโดว์ (Window 7)
 • รับผิดชอบเช็คโปรแกรมเครื่องและลงอัพเดตโปรแกรมเครื่อง
 • รับผิดชอบเช็คสเปกเครื่องของสำนักงาน
  • ประเด็นปัญหาที่พบ
 • เครื่องเปิดไม่ติด 3เครื่อง
 • สายไฟ 1 เครื่อง ใช้ไม่ได้
 • คีย์บอร์ดและเมาท์ไม่ครบ 2 เครื่อง
 • ขาดอุปกรณ์ในการซ่อมและทำความสะอาด
  • แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
 • แก้ปัญหาเครื่องที่ไม่ติดโดยเช็คสายไฟ เช็คอุปกรณ์เครื่อง ขัดแรม
 • นำสายไฟเครื่องอื่นมาเปลี่ยนเพื่อเช็คเครื่องที่มีปัญหา
 • แจ้งให้พี่ที่รับผิดชอบดูแลนำเมาท์และคีย์บอร์ดมาเพิ่ม
  • ความรู้และความประทับใจที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้เพิ่มในการลงวินโดว์และการเช็คเครื่อง
 • ประทับใจเพื่อนในกลุ่มที่มีความสามัคคี
 • ประทับใจพี่ที่ดูแลสำนักงานที่ให้ความรู้


ภาพประกอบ


สถานที่ออกปฏิบัติงาน กศน. อำเภอกุมภวาปี

ผู้รับผิดชอบ นายณัฐวุฒิ จักภักดี


ทำความสะอาดเครื่องและเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์


ลงวินโดว์เครื่อง window

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวอรอุมา สุภดี รหัสนักศึกษา 5611825595ความเห็น (0)