นางปราณี แสงศิลา 58-21142-333

งานมอบหมาย

รายวิชา BC201 ชื่อวิชา Computer System

ชื่อ นางปราณี แสงศิลา รหัสนักศึกษา 58-21142-333

คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อโครงการ บริการทางวิชาการคอมพิวเตอร์

1. พื้นที่ออกให้บริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน

- ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

-ลง Fonts TH SarabunIT๙ เสริมระบบงานสารบัญภาครัฐ

รายละเอียด

1.จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ให้

บริการคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 5 เครื่อง

2. จอภาพคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง

3. รายละเอียดเครื่อง

- CPU Intel(R)core(TM) i5-3337U CPU @๑.๘๐ GHz

- HDD ๘๐

- RAM ๔.๐๐ GB

๓.ปัญหาที่พบคือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด่วยงานสารบัญกำหนดให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาครัฐใช้ Fonts TH Sarabun และตัวเลขไทยทั้งระบบยกเว้นงานใน Microsoft Excel ที่ต้องใช้การคำควณ แต่เมื่อมีการพิมพ์เอกสารที่ต้องใช้ตัวเลขที่เป็นตัวเลขไทย ต้องเสียเวลาทำให้เกิดความล้าช้าในการใช้งานที่ต้องคอยกด Shift เพื่อเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวเลขไทย และคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ไปให้บริการบางเครื่องยังไม่มีโปรแกรม Fonts TH SarabunIT๙ และบางเครื่องยังไม่ได้มีการ Update ข้อมูลใหม่

๔.แนวทางแก้ไข ได้ตรวจสอบและลง Fonts TH SarabunIT๙ เพิ่มให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีการลงโปรแกรม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้สะดวกยิ่งขึ้น

๕.เสนอแนะ อธิบายถึงความสะดวกในการใช้งานของโปรแกรม Fonts TH SarabunIT๙ สำหรับในการพิมพ์เอกสารทางราชการที่ต้องใช้ตัวเลขที่เป็นตัวเลขไทย

๖.ความรู้และความประทับใจ สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับและได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานที่เข้าไปดำเนินการให้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑.เปิดเครื่องตรวจสอบระบบปฏิบัติการทั่วไปเพื่อดำเนินการลง Fonts TH SarabunIT๙ เพิ่มให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีการติดตั้ง

๒. copy Fonts TH SarabunIT๙ นำไปวางลงใน ไดร์ที่เก็บข้อมูล Fonts โดยเปิดเข้าไปที่ windows /Fonts แล้วทำการ Paste ในโฟเดอร์

๓. ทำการทดสอบโดยกลับมาที่ Microsoft Office โดยเลือกใช้ Word, Excel หรือ PowerPoint ก็ได้ แล้วลองพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขอารบิค เปลี่ยน Fonts เป็น Fonts TH SarabunIT๙

๔. ตัวเลขที่เป็นเลขอารบิค จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางปราณี แสงศิลา 58-21142-333ความเห็น (0)