นางสาววัชราภรณ์ ไพจาน รหัสนักศึกษา 5811144388

งานเดี่ยว

วิชา BC 201 Computer Systems

สถานที่อกปฏิบัติงาน ห้องสมุด กศน. อำเภอกุมภวาปี

สอนโดย

อาจารย์ อดุลย์ ทองแกม

จัดทำโดย

นางสาววัชราภรณ์ ไพจาน

รหัสนักศึกษา 5811144388

คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานเดี่ยว


นักศึกษาสรุปงานเป็นรายบุคคล

  • ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
   • รับผิดชอบทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
   • รับผิดชอบลงวินโดว์ (Window 7)
   • รับผิดชอบเช็คโปรแกรมเครื่องและลงอัพเดตโปรแกรมเครื่อง
   • รับผิดชอบเช็คสเปกเครื่องของสำนักงาน
  • ประเด็นปัญหาที่พบ
   • เครื่องเปิดไม่ติด 3 เครื่อง
   • สายไฟ 1 เครื่อง ใช้ไม่ได้
   • คีย์บอร์ดและเมาท์ไม่ครบ 2 เครื่อง
   • ขาดอุปกรณ์ในการซ่อมและทำความสะอาด
  • แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
   • แก้ปัญหาเครื่องที่ไม่ติดโดยเช็คสายไฟ เช็คอุปกรณ์เครื่อง ขัดแรม
   • นำสายไฟเครื่องอื่นมาเปลี่ยนเพื่อเช็คเครื่องที่มีปัญหา
   • แจ้งให้พี่ที่รับผิดชอบดูแลนำเมาท์และคีย์บอร์ดมาเพิ่ม
  • ความรู้และความประทับใจที่ได้รับ

   • ได้รับความรู้เพิ่มในการลงวินโดว์และการเช็คเครื่อง
   • ประทับใจเพื่อนในกลุ่มที่มีความสามัคคี
   • ประทับใจพี่ที่ดูแลสำนักงานที่ให้ความรู้


ภาพประกอบสถานที่ออกปฏิบัติงาน กศน. อำเภอกุมภวาปี

ผู้รับผิดชอบ นายณัฐวุฒิ จักภักดี


ทำความสะอาดเครื่องและเช็คเครื่องเช็คเครื่องก่อนลงวินโดว์ window7ลงวินโดว์เครื่อง window 7


เช็คสเปกเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละตัว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาววัชราภรณ์ ไพจานความเห็น (0)